Till sidans huvudinnehåll

Hållbar dagvattenhantering

Klimatanpassning

Vattenregleringsprojekt

Projekt Slussen och planering för dagvattendammar och utjämningsmagasin runt Bällstaån är exempel på konkreta insatser som ska begränsa kända översvämningsrisker.