Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Råd och anvisningar

Belastningsberäkningar för större områden

För mer övergripande belastningsberäkningar har staden tagit fram tätortsanpassade schablonhalter.

Schablonhalterna kan användas för att beräkna föroreningstransport från större områden, exempelvis i program för större exploateringsprojekt. Särskilda kartunderlag som redovisar markanvändningsslag i överensstämmelse med schablonhalterna ger beräkningsstöd. Beräkningarna kommer att visa belastningsnivån före åtgärder. Användningen av schabloner innebär att beräkningarna blir skattningar med felmarginaler.

Schablonhalterna har använts på det sättet i arbetet med att ta fram stadens åtgärdsbehov inom de lokala åtgärdsprogrammen.

De har tagits fram i samverkan mellan stadens tekniska förvaltningar och bygger på flödesproportionell provtagning i tät stadsmiljö. För vägar baseras schablonhalterna uteslutande på senare års mätningar.