Till sidans huvudinnehåll

Vägledningar

Råd och anvisningar

Översvämningsrisker

Planeringen måste ta hänsyn till översvämningsrisker, både i nutid och i framtiden. Bebyggelsen behöver placeras och höjdsättas på lämpligt sätt.

I både närtid och i framtiden handlar det om att kunna hantera flöden från extrema nederbördstillfällen. Stigande vattennivåer i Östersjön och Mälaren är framtida hot som också måste beaktas.

I båda fallen är det viktigt att bebyggelsen höjdsätts och placeras på ett genomtänkt sätt. Risken för översvämningar kopplade till extrem nederbörd kan dessutom reduceras om vattnet kan tas om hand i lågpunkter och med hjälp av ytliga avrinningsvägar.

Stockholms skyfallsmodell ger god vägledning. Ytor som riskerar att översvämmas vid skyfall har identifierats och resultaten redovisas i kartskikt som ska användas vid planläggning och åtgärdsplanering.

Höga flöden

För att klara stora mängder nederbörd behöver bebyggelsen höjdsättas och placeras på lämpligt sätt. Dagvattennätet kan inte dimensioneras för de högsta flödena.

Stockholms skyfallsmodell

Stockholms skyfallsmodellering har gjorts för att identifiera ytor som riskerar att översvämmas vid skyfall. Resultaten redovisas i kartskikt som ska användas vid planläggning och åtgärdsplanering.

Stigande vattennivåer

Planeringen måste ta hänsyn till framtida risker för stigande vattennivåer i Östersjön och Mälaren.