Till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar

Dagvattenutredningar

Om dagvattenutredningar

Dagvattenutredningar ger viktig information i arbetet med att ta fram hållbara dagvattenlösningar. Här hittar du svar på vanliga frågor om dagvattenutredningar och också länkar till mer information. 

En dagvattenutredning ska ge välunderbyggda förslag till dagvattenlösningar som motsvarar stadens principer och krav. Utredningarna används för att precisera hur dagvattnet ska hanteras – för större områden i samband med den tidiga planeringsfasen, och för ett avgränsat exploateringsområde i planbeskrivningen till en detaljplan.

Läs mer om dagvatten i stadsbyggnadsprocessen.

Innehållet i en dagvattenutredning måste anpassas efter förhållanden och behov i det enskilda fallet. För att underlätta arbetet har staden tagit fram en särskild checklista som ger vägledning för vad som ska finnas med i en dagvattenutredning. Med listans hjälp kan arbetet genomföras på ett enhetligt sätt.

Läs mer om checklistan.

Dagvattenutredningar i tidiga planeringsskeden beställs och bekostas av exploateringskontoret. Beställningen tas fram i samarbete mellan exploateringskontorets miljöspecialister och Stockholm Vatten och Avlopps dagvattenexperter.

Läs mer om dagvattenutredningar i tidiga planeringsskeden.

Byggherren är beställare till dagvattenutredningar på kvartersmark i detaljplaneskedet. I en del fall ska även allmän platsmark behandlas i utredningen.
I de fall planen endast reglerar allmän platsmark eller innehåller större ytor med allmän platsmark sköter staden beställningen. I första hand görs detta av exploateringskontoret, men ibland av Stockholm Vatten och Avfall.

Läs mer om dagvattenutredningar i detaljplaneskedet.