Till sidans huvudinnehåll

Om vatten och avlopp

Om vatten och avlopp

Allmänt om vatten

allmant-om-vatten2159
Allmänt om vatten
 • Tjänligt vatten, vad betyder det?

  Tjänligt är det högsta betyg dricksvatten kan få enligt de krav som Livsmedelsverket ställer. Stockholms vatten uppfyller kraven med god marginal. Det är ingen slump. I våra vattenverk är kontrollen igång dygnet runt. Dessutom tar vi mer än 1 000 vattenprover varje år hos våra kunder.

 • Vem kontrollerar vattnet på helgerna?

  Vi jobbar för dig dygnet runt, året om för att du alltid ska ha vatten av hög kvalitet i kranen. Vår driftcentral är ständigt bemannad och kvalitetskontroller görs oavsett om det är helg eller vardag. I våra vattenverk har vi den modernaste tekniken för rening och kvalitetskontroll. Om en vattenläcka skulle uppstå rycker vi ut och åtgärdar den oavsett tid på dygnet.

 • Vem ansvarar för varmvatten?

  Så här ligger det till: alla vattenleverantörer i hela landet levererar kallt kranvatten (som är ett livsmedel) hem till alla kunder. I kundens fastighet delas ledningarna upp, dels en ledning för kallvatten, dels en ledning som går vidare till kundens varmvattenberedare. Bor du i ett flerfamiljshus har din fastighetsägare ansvaret för att varmvattnet fungerar. Vårt ansvar slutar vid tomtgränsen där fastighetsägarens ansvar tar över.

  Viktigt att tänka på i sammanhanget är att varmvatten inte är ett livsmedel och att vi som vattenleverantör inte har något ansvar för kvaliteten på varmvattnet.

Senast uppdaterad:

Vanliga frågor om avloppsvatten

om-avloppsvatten2161
Vanliga frågor om avloppsvatten och avloppsreningsverk
 • Hur mycket avloppsvatten kommer in per dag till avloppsreningsverken?

  En vanlig dag tar våra reningsverk emot cirka 4 500 liter avloppsvatten per sekund. Men flödet av inkommande avloppsvatten beror till stor del på vädret. Om det regnar kraftig eller om det är snösmältning så tar avloppsreningsverken emot en betydligt större mängd vatten än torra dagar. 

 • Hur går reningen av avloppsvattnet till?

  När avloppsvattnet kommer in till verket passerar det galler där större föremål och skräp fångas upp. Vattnet rinner sedan vidare genom ett sandfång där sand, kaffesump och andra tyngre partiklar får sjunka till botten. 

  Genom att tillsätta järnsulfat fälls fosforn ut och bildar flockar. I försedimenteringsbassänger sjunker sedan flockarna till botten och bildar slam. 

  Efter det sker en biologisk rening där organiskt material och kväve renas bort med hjälp av mikroorganismer.

  Till sist passerar avloppsvattnet ett filter av små krossade lerkulor och sand där resterande småpartiklar filtreras bort. Innan avloppsvattnet släpps ut i Saltsjön utvinns energin för produktion av fjärrvärme och fjärrkyla.

 • Hur stor är avloppsreningsverkens kapacitet?

  Stockholm Vatten och Avfalls två avloppsreningsverk renar varje dygn cirka 400 000 m3 avloppsvatten. 

 • Var släpps det renade avloppsvattnet ut?

  Det renade avloppsvattnet släpps ut i Saltsjön, ungefär vid Kastellholmen. Sen följer vattnet med strömmarna ut i skärgården och blandas upp längs vägen. 

 • Vad får man spola ner i toaletten?

  Det enda som du får spola ner i toaletten är kiss, bajs (och alla andra kropssvätskor går också bra) och toalettpapper.

 • Hittar ni konstiga saker som folk spolat ner?

  Vi har hittat många konstiga saker på våra reningsverk. Till exempel leksaker, pengar, mobiltelefoner och smycken. Men det mest oroväckande är den stora mängd våtservetter, bomullspinnar och tandtråd som dagligen når verken. Varje vecka kommer det ungefär 40 ton skräp som felaktigt spolats ner i avloppet. 

 • Hur mycket skräp kommer till avloppsreningsverken?

  Det kommer varje vecka cirka 40 ton skräp tillsammans med vattnet till avloppsreningsverken i Stockholm. Det är helt onödigt. Om du slänger skräpet i en papperskorg eller soptunna kan det eldas upp i ett värmeverk och bli nyttig el och värme istället. 

  Blött skräp går inte att återföra till kretsloppet på ett bra sätt. 

 • Vad gjorde man med avloppsvattnet innan avloppsreningsverk fanns?

  Hushållens avloppsvatten bars ut eller hälldes ut på gatan och fick sedan rinna till närmaste vattendrag

 • Hur länge har det funnits avloppsreningsverk i Stockholm?

  Det äldsta verk som fortfarande är i drift är Åkeshovsanläggningen som var färdigt 1934. Det har byggts ut i flera omgångar och 1966 kompletterade man verket i Åkeshov med ett systerverk i Nockeby. De båda verken kopplades samman och är vad vi idag kallar för Bromma reningsverk. Sedan 1941 finns ochså Henriksdals reningsverk som är det största renigsverket i Stockholm.

Senast uppdaterad:

Vanliga frågor om dricksvatten

om-dricksvatten2162
Vanliga frågor om dricksvatten
 • Vilken hårdhetsgrad har vattnet?

  Hårdhetsgraden på Stockholms kranvatten ligger mellan 4-6° dH (tyska hårdhetsgrader) och räknas som mjukt. Det innebär att du kan dosera tvätt- disk- och rengöringsmedel enligt den lägsta anvisningen på paketet. 

  Vad gäller saltdosering till diskmaskiner brukar inte det behövas när vattnet är mjukt, men rådgör med din diskmaskinsleverantör.

 • Vilket pH-värde har vattnet?

  pH-värdet i utgående dricksvatten från våra vattenverk är 8,5.
  På vägen genom ledningsnätet sjunker pH-värdet några tiondelar. ph-värdet anger hur surt vattnet är.

 • Finns det fluorid i dricksvattnet från våra vattenverk?

  Våra vattenverk har aldrig tillsatt fluorid till dricksvattnet och kommer inte att göra det heller.
  Halten fluorid i dricksvattnet är mindre än 0,20 milligram per liter. Det betyder att det finns så lite att laboratoriet inte hittar något.

   

 • Vilken temperatur bör dricksvatten ur kranen ha?

  Temperaturen i Stockholms dricksvatten varierar med årstiden. Bäst lämpar det sig som dryck om det är under 12° C. Sommartid kan det bli något varmare här i Stockholm. Kranvatten ska aldrig ha en temperatur över 20° C när det lämnar vattenverket.

  Om vattnets temperatur efter 5-10 minuters spolning inte ligger under 20° C bör fastighetsägare eller Stockholm Vatten kontaktas för att klara ut orsaken. Ofta beror för hög temperatur i kallvattnet på att kall- och varmvattenledningarna är dragna tillsammans inne i fastigheten eller att fastighetens kallvattenledning är så lång att vattnet hinner värmas upp innan det når kranen.

 • Varifrån kommer Stockholms dricksvatten?

  Stockholms dricksvatten kommer från sjön Mälaren. Vattnet renas i Norsborgs och Lovö vattenverk.

  Läs mer om dricksvatten

 • Vad innehåller kranvatten?

  Vad ditt kranvatten innehåller beror delvis på från vilket vattenverk ditt vatten kommer. De södra delarna av Stockholm får vatten från Norsborg och de norra delarna från Lovö. Innerstaden får en blandning av Norsborg- och Lovövatten.

  Vattenkvalitet vid Norsborg och Lovö vattenverk

 • Finns det metaller i dricksvattnet?

  Om vatten fått stå i fastighetens ledning eller i kranen finns risk för förhöjd halt av metall i dricksvattnet. Korrosion (rost) kan även göra att vissa kranar löser ut förhöjda halter av metaller.
  För att få friskt vatten kan det vara bra att låta vattnet stå och spola en liten stund.

 • Kan man dricka varmvatten?

  Varmvatten är inget livsmedel och ska därför aldrig användas till matlagning och dryck. Det finns en risk att varmvattnet löser ut koppar från ledningarna.

  Små barn är särskilt känsliga för koppar. Gör därför aldrig barnmat eller välling med hjälp av vatten från varmvattenkranen utan värm alltid kallvatten.

 • Är det bättre att dricka flaskvatten än kranvatten?

  Nej. Stockholm har ett friskt och gott kranvatten av mycket hög kvalitet.

  Det är bara dyrt, tungt och onödigt att bära hem flaskor med vatten. Kranvattnet är det absolut miljövänligaste och billigaste alternativet. Det levereras direkt hem till dig och påverkar inte miljön med tunga transporter. Dessutom kostar det bara knappt 2 öre litern.

 • Är dricksvatten en färskvara?

  Ja, dricksvatten klassas som livsmedel och bör hanteras som färskvara. Om man har varit bortrest en tid kan det vara bra att låta vattenkranen stå och spola en liten stund så att man får friskt vatten.

Senast uppdaterad:

Fråga dricksvattenspecialisten om vatten

Senast uppdaterad:

Vanliga frågor om ledningsnätet

ledningsnatet2156
Ledningsnätet
 • Hur långa är ledningarna som transporterar dricksvatten?

  Från Norsborgs och Lovö vattenverk distribueras dricksvatten via ett över 200 mil långt ledningsnät till kunderna i Stockholm och Huddinge kommun. Det är lika långt som från Stockholm till Istanbul!

  Stockholm Vatten säljer dessutom vatten till Botkyrka, Ekerö, Haninge, Lidingö, Nacka, Salem, Tyresö, Värmdö, Strängnäs och Nynäshamns kommun.

 • Hur långa är ledningarna som transporterar avloppsvatten?

  Vårt avloppsledningsnät i Stockholm och Huddinge är över 300 mil långt. Det är lika långt som från Stockholm till Gibraltar vid Medelhavet! 

  Avloppsrenignsverken i Bromma och Henriksdal tar emot avloppsvatten från Haninge, Nacka, Tyresö, Järfälla, Sundbyberg och Ekerö kommuner.

   

 • Hur stor är en vattenledning?

  Vattenledningar finns i många olika storlekar. De största är 1,4 meter i diameter och de minsta 25 millimeter. Oavsett dimension är alla lika viktiga för att vattnet ska kunna transporteras.

 • Hur stor är en avloppsledning?

  Avloppsledningar finns i många storlekar. De största är 1,2 meter i diameter. Utöver ledningar finns avloppstunnlar och de kan vara upp till drygt 4 meter i diameter.

 • Hur transporteras dricksvatten och avloppsvatten i ledningarna?

  Ledningarna är lagda med en liten lutning så att vattnet rinner med hjälp av självfall. Stockholm är en stad med stora höjdskillnader, på flera ställen behöver vattnet därför hjälp av en pumpstation så att det kan distribueras vidare till våra kunder.

 • Med vilken hastighet transporteras dricksvatten till alla hushåll?

  Vattnet rinner i ledningarna med en hastighet av mellan 0,2 - 1,3 meter per sekund. Det beror lite på hur stora ledningarna är.

 • Vilken funktion har en brunn med galler i gatan?

  En brunn med galler som man ofta ser i gatan är en dagvattenbrunn. Den har till uppgift att samla upp det vatten som kommer ner i form av regn eller snö. Vattnet leds sedan vidare för rening i reningsverk eller till ett närbeläget vattendrag.

 • Vilken funktion har ett vattentorn?

  För att vatten alltid ska finnas tillgängligt, alla tider på dygnet, lagras vattnet i reservoarer, vattentorn. Det går åt mest vatten på morgonen och kvällen men mängden vatten som produceras är jämnt fördelad över dygnet.

  När åtgången är låg fyller man upp vattentornen. När behovet ökar kan man ta till det vatten som lagrats i vattentornen.

  Vattentornen har ytterligare en funktion nämligen att utjämna trycket i ledningarna. Områden som ligger högt upp skulle inte få något vatten utan dessa. I Stockholm och Huddinge har vi tolv reservoarer.

 • Vad betyder de olika bokstäverna på brunnarna som syns i gatorna?

  Här är en lista med några av de vanligaste bokstävern på brunnslock

  A - Avlopp
  BP - Brandpost
  D - Dagvattenbrunn
  EL - Elledning
  FK - Fjärrkyla
  FV - Fjärrvärme
  GAS - Gasledning
  K - Kombinationsbrunn
  PB - Perkolationsbrunn 
  R - Rensbrunn
  S, SV - Servisventil 
  SOP - Sopsug
  TELE - Telefonkabel
  V - Vattenledning
  Δ - Polygonpunkt (geografisk mätpunkt)

 • Vad är en pumpstation och hur fungerar den?

  Om vattnet inte kan rinna med självfall för att komma dit det ska behövs en pumpstation för att lyfta vattnet. Pumpstationen höjer trycket på vattnet så att det får högre fart.

  Bilden visar hur det ser ut i avloppspumpstationen vid Karl XII:s torg i centrala Stockholm. Det vattnet pumpas vidare till Henriksdals reningsverk och får hjälp av ytterligare ett par pumpstationer på vägen dit.

  Karl den XII pumpstation under Kungsträdgården
 • Hur många pumpstationer finns det i Stockholm?

  Stockholm Vatten ansvarar för över 80 anläggningar för vatten, ungefär 340 för avloppsvatten. Dessutom har vi hand om drygt 300 villapumpstationer.

 • Vad är en brandpost?

  En brandpost finns på många ställen runt om i stan för att brandkåren ska ha tillgång till vatten. De märks ut med hjälp av röda flaggor med siffror på som talar om hur många meter det är till brandposten. Står det 0,6 på flaggan är det 0,6 meter till brandposten åt det håll som skylten pekar.

 • Vad är ett tappställe?

  I samband med en vattenläcka eller när vi måste stänga av vattnet av någon annan anledning sätter vi ofta upp ett tappställe. Det är en kran där du kan hämta kranvatten. Tänk på att ta med dig en dunk eller flaska.

Senast uppdaterad:

Om matavfallskvarnar / köksavfallskvarnar

vanliga-fragor1148
Vanliga frågor
 • Om problem uppstår, vilket ansvar tar då Stockholm Vatten och Avfall?

  Stockholm Vatten och Avfalls ansvar börjar vid förbindelsepunkten mot det allmänna ledningsnätet, oftast 0.5 m utanför tomtgräns.

 • Fungerar avfallskvarnar för hela Stockholm och Huddinge?

  Ja, det finns inga speciella områden med restriktioner kring detta.

 • Finns det några risker för avloppsledningarna?

  Enligt gjorda studier ökar graden av sedimenterat material i det allmänna ledningsnätet endast marginellt.

 • Vad är fördelarna med matavfallskvarn?

  Matavfallskvarn är bekvämt och enkelt och man behöver inte gå till soprummet med sitt matavfall. En annan positiv effekt är att man minskar behovet av avfallstransporter och avfallshantering. Genom att sortera ut matresterna för matavfallsinsamling eller till matavfallskvarn bidrar man till ökad biogasproduktion. Biogas en av de renaste källorna för fordonsbränsle.

 • Vad är nackdelarna med matavfallskvarn?

  Matavfall som går genom ledningsnätet ger lägre utbyte av fordonsgas per kg matavfall än övriga system för matavfallsinsamling. Samtidigt blir utsläppen av klimatgaser större på grund av nedbrytningen av organiskt material under transporten i ledningsnätet. Rötresten kan inte gå som gödsel till kravmärkta jordbruk så som separat insamlat matavfall.

  Vi arbetar på att ta fram lösningar för kvarn till tank där där gasutbytet ökar och rötresten lättare kan tas omhand.

  Information till de boende är viktigt! I plockanalyser finner vi att hushåll oavsett insamlingslösning lägger ganska mycket matavfall i sin vanliga soppåse. 

 • Om vi installerar matavfallskvarn, kan vi då vara säkra på att den förblir avgiftsfri?

  Stockholm Vatten och Avfall har inga planer på att återinföra avgiften för matavfallskvarnar.

 • Vad gäller för matavfallskvarnar för icke enskilt hushåll?

  Fett sätter igen avloppsledningar och eftersom ledningsnätet är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär måste verksamheter som storkök, gatukök, restauranger, bagerier med flera ha en typgodkänd fettavskiljare installerad. Verksamheter kan installera avfallskvarn men då till sluten tank eller till en slamtank kopplad till fettavskiljare.

  Läs mer om fettavskiljare och matavfallskvarn för restaurang och storkök.

  Det är dock tillåtet för mindre kontor (med upp till 10 anställda) och för små förskolor (max 24 portioner per dag) att installera köksavfallskvarn.

 • Vad är viktigt för mig som fastighetsägare att tänka på vad gäller installationer kopplade till va-anläggningen?

  I ABVA (Allmänna bestämmelser om vatten och avloppsanläggningen i Stockholm och Huddinge) finns riktlinjer och regler vad gäller nyttjandet av din VA-anläggning och hur den får användas.

 • Hur påverkas sophämtningsavgiften för mig som villakund om jag har matavfallskvarn?

  Cirka 40 % av hushållssoporna räknar vi med är matavfall. Installerar du och använder en matavfallskvarn minskar mängden avfall i ditt kärl. Med mindre sopor kan du ha glesare sophämtning samtidigt som vikten blir lägre på sopkärlet. På så sätt får du en lägre avgift för sophämtningen.

  Bra att veta är att du som har en matavfallskvarn installerad kan ansöka om att få dina sopor hämtade var 4:e vecka. Ansök via blanketten Intyg om matavfallskvarn och ansökan om 4 veckors hämtning och bifoga ett intyg på att du har en kvarn installerad.

 • Hur påverkas sophämtningsavgiften för mig som restaurangägare om jag har matavfallskvarn?

  Det beror på vilken kvarnlösning du väljer hur det påverkar avgiften. Om ni installerar en matavfallskvarn till separat tank med abonnemang (pumpbart matavfall) hos oss så kommer sophämtningsavgiften att bli lägre. Vill du veta mer kan du kontakta oss för dialog om just era förutsättningar.

  Läs mer om matavfallskvarn till separat tank.

 • Hur påverkas sophämtningsavgiften för flerfamiljshus om vi har matavfallskvarn?

  Om du som fastighetsägare installerar matavfallskvarnar i alla kök och alla använder dem, så blir det såklart mindre sopor. Då

  Om ni har vikttaxa bir era kostnader lägre oavsett system.

  Har ni volymtaxa kan ni justera ert abonnemang. Till exempel ha färre kärl/säckar eller färre hämtdagar eller få mindre mängd sopor i era bottentömmande behållare att betala för. Men om ni är anslutna till en stationär sopsug så kanske det inte kommer bli någon skillnad alls i avgiften.

  Om ni inte installerar i alla lägenheter utan bara säger att det är OK för de boende att själva bekosta och installera en matavfallskvarn så blir det kanske inte så många som gör det och då påverkas inte mängden sopor tillräckligt för att abonnemanget ska kunna justeras.

Senast uppdaterad:

Missfärgat vatten

missfargat-vatten2158
Missfärgat vatten
 • Vad har hänt om vattnet är grönt?

  Om kranvattnet blir grönt är den troligen fjärrvärmevatten som läckt in i varmvattnet via fastighetens värmeväxlare. Kontakta din fastighetsförvaltare.

 • Vad är det som gör vattnet gult eller brunt?

  Väldigt många ledningar är gjorda av järn. Med tiden kan det bildas rost i ledningarna som kan lossna, särskilt i samband med reparationer och avstängningar. Det gör att vattnet kan bli lite gult eller brunt när det sätts på igen.

  Rost är inte skadligt för hälsan, men det är trots allt ett problem som ska åtgärdas. Ofta räcker det med att öppna en kran och spola tills vattnet är klart.
 • Varför blir vattnet vitt eller grått ibland?

  Vattnet innehåller luft som bildar mikrobubblor när det tappas upp. Efter någon minut försvinner bubblorna. Helt ofarligt alltså.

  Fenomenet uppstår framförallt vintertid då vattnet är kallare än vanligt.

Senast uppdaterad:

Vatten i ditt hem

vatten-i-ditt-hem2157
Vatten i ditt hem
 • Varför blir det vita avlagringar i mina kastruller?

  Kokning ger, trots vattnets låga innehåll av kalk, en vit kalkutfällning. För att få bort kalkavlagringar går det att använda ättiksyra eller citronsyra som löser upp kalken. Spola av med vatten och torka så försvinner dina fläckar. De vita utfällningarna är inte farliga.

   

   

 • Behöver vattnet renas extra genom filter?

  Det finns ett antal företag som erbjuder olika filteranläggningar för rening av dricksvatten. Om du har kommunalt vatten finns det ingen anledning för ytterligare rening. Risken att det blir sämre ökar däremot betydligt. Bakterietillväxt i filter kan ge hygieniska problem. Det finns även risk för läckage av andra ämnen från filtret.

  Stockholms kranvatten håller högsta kvalitet och kontrolleras noggrant. 

 • Kan varmvatten läcka in i kallvattnet då man har engreppsblandare?

  Det här är mycket ovanligt. Men om ventilen för varmvattensidan har blivit sliten och inte tätar helt, kan det komma med lite varmvatten när kranen öppnas. Kallvattnet har då svårt att komma ner till den temperatur som det gör när man spolar i andra tappkranar.

  Det här kan man kolla genom att spola i några olika kallvattenkranar i fastigheten ca 10 min till en konstant sval temperatur. Blir det samma låga temperatur överallt är alla varmvattenventiler täta men om någon kran ger ett lite varmare vatten läcker förmodligen varmvattenventilen. Enklast är då att pröva att byta packningen på varmvattensidan där temperaturen inte sjunker tillräckligt.

 • Behövs det salt till diskmaskinen?

  I Stockholm är vattnet mjukt (4-6°dH) och innehåller relativt lite kalk i form av kalcium och magnesium. Då behövs ingen tillsats av salt i diskmaskinen.

 • Vad gäller för en privat pool eller utomhusspa?

  Under våren och sommaren används det ofta mycket vatten. Extra ansträngt blir det om många vattnar sina gräsmattor eller fyller sin pool, spabad eller badtunna vid samma tillfälle. Vattenledningarna är dimensionerade för normal hushållsförbrukning för att säkerställa tillräcklig omsättning och god kvalitet på vattnet.

  Tips när du fyller din pool, spa eller badtunna

  Tänk på att det är dricksvatten du använder i poolen. Slösa inte med vattnet och följ våra tips för att hantera vattnet på ett klokt sätt.

  • Planera din fyllning, för den bör ta tid.
  • Se till att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong.
  • Använd en trädgårdsslang eller liknande och fyll poolen långsamt. Du fyller med cirka två kubikmeter per timme, beroende på hur mycket vatten som används av andra i närheten. Var uppmärksam så att slangen inte hamnar under vattenytan när du fyller. Annars finns det risk för att det blir baksug i ledningen så att poolvattnet sugs ut i ledningsnätet och förorenar dricksvattnet.
  • Fyll poolen på natten när övrig vattenförbrukning är lägre.
  • Undvik att fylla poolen samtidigt som din granne, stäm av först.
  • Använd kallvatten istället för varmvatten för att spara energi.
  • Täck över poolen när den inte används, då minskar avdunstningen av vatten.

  Om det råder bevattningsförbud får du INTE fylla din pool, spabad eller badtunna.

  Tips när du tömmer din pool, spa eller badtunna

  Avloppsreningsverk är byggda för att rena hushållspillvatten, till exempel toalettvatten. Vatten från pooler, bassänger och plaskdammar och liknande är ett relativt rent och innehåller väldigt lite som reningsverken kan rena. Det vattnet blir i stället en belastning och den totala reningen blir sämre. Av den anledningen ska inte badvattnet från pooler och liknande tömmas till avloppsreningsverken. Vi har tagit fram riktlinjer för pooler, bassänger och plaskdammar både gällande tömning och kemikalier.

  På folkhälsomyndighetens hemsida finns också råd och riktlinjer som behöver beaktas vid skötsel och rening av en bassäng.

  Tänk på att inte använda mer kemikalier än vad som behövs samt att överblivna reningskemikalier lämnas in på återvinningscentralen.

  KTH och Käppalaförbundet bedriver för närvarande en utredning kring innehåll och hantering av backspolvatten där vi också deltar. Riktlinjen kan kommas att ändras utifrån resultatet. Se därför till att alltid ha koll på senaste versionen av riktlinjen.

  Läs om hur du bäst tömmer din pool (pdf. 112 kb)

Senast uppdaterad:

Vanliga frågor om vattentryck

Gigantiska vattenledningar för utgående vatten på Norsborg
vattentryck2176
Vattentryck
 • Vilket vattentryck garanterar ni?

  Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för att distribuera dricksvatten, men kan inte garantera en lägsta nivå på vattentryck. Det innebär att högt belägna fastigheter kan ha ett något sämre vattentryck

 • Varför har jag dåligt vattentryck men mina grannar har bra?

  Bor du i villa kan du först se till att ventilerna vid vattenmätaren är helt öppna. Lyssna om det är ett susande ljud i inkommande vattenledning. Om det är det, kontakta oss så kommer vi ut och undersöker om det eventuellt kan vara en vattenläcka. Bor du i flerfamiljshus kontaktar du fastighetsskötaren eller förvaltaren för felsökning internt.

 • Vattentrycket har sjunkit och det susar i inkommande vattenledning. Vad kan vara fel?

  Kontakta oss och gör en felanmälan. Orsaken kan vara vattenläcka.

 • Jag är nyinflyttad och tycker att vattentrycket är lägre än där jag bodde tidigare. Varför?

  Vattentrycket skiljer sig från område till område och varierar beroende på olika faktorer som exempelvis höjdskillnad.

 • Vattentrycket på varmvattnet har helt plötsligt blivit lägre?

  Kontrollera varmvattenberedare eller kontakta din fastighetsskötare eller förvaltaren om du bor i lägenhet. Vi levererar bara kallvatten och kan inte hjälpa till med fel som rör varmvatten eller interna installationer. 

 • Varför har vattentrycket på en eller några få kallvattenkranar blivit lägre?

  Troligen har silen på kranen täppts igen av exempelvis rost.

Senast uppdaterad: