Till sidans huvudinnehåll

Avfallsplan

Avfallsplan

Avfallsplan 2021-2024

Senast uppdaterad:

Avfallsplanens mål för Stockholm

delmal-118811
Mål 1
 • Avfall från boende och verksamma i staden ska minska och det som ändå uppkommer ska tas om hand resurseffektivt
  Vision för år 2040: En medveten produktion och konsumtion gör att mindre mängder avfall uppkommer och trenden med ökande avfallsmängder är och förblir bruten. Allt avfall tas omhand på det mest resurseffektiva sättet. Återbruk och återvinning är en naturlig del av Stockholmarnas vardag.

  Delmålen som presenteras visar endast några exempel på vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder för verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen. 

 • Delmål 1.1 Den totala mängden avfall ska minska

  Genomföra åtgärder som förebygger att avfall uppkommer ska bidra till att mängden avfall från stadens hushåll och verksamheter minskar.

  Vilka ska bidra

  Alla avfallsinnehavare som producenter av varor och material. Staden har ett ansvar att gå före och visa vägen.

  Exempel på vad som kan göras

  • Vid inköp av varor, material och tjänster planera för att minska uppkomsten av avfall samt ställa krav på detta (färre produkter och mindre avfall från de produkter som anskaffas)
  • Produkter som inte längre används ska så långt det är möjligt återbrukas

  Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen. 

 • Delmål 1.2 En större mängd produkter återanvänds

  En större mängd produkter från stadens hushåll och verksamheter ska förberedas för återanvändning och återanvändas i sina ursprungliga funktioner eller genom remake istället för att bli avfall. Återanvändning ska öka, dels genom att tillgängliggöra insamlingssystem dels genom att stimulera till eftertanke innan något kastas.

  Vilka ska bidra

  Stockholm Vatten och Avfall, stadens verksamheter, second handaktörer, fastighetsägare, byggaktörer. Såväl avfallsinnehavare som producenter av produkter. Staden har ett ansvar att gå före och visa vägen.

  Exempel på vad som kan göras

  • Produkter och inventarier som inte längre används ska så långt det är möjligt lämnas till återbruk
  • Efterfråga och aktivt välja begagnade produkter och material

  Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen. 

 • Delmål 1.3 Mer material ska sorteras ut för återvinning

  Genomförande av åtgärder för att underlätta och förbättra sorteringen medför att andelen materialåtervinning av avfall som inte kan förebyggas eller återanvändas ökar.

  Vilka ska bidra

  Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms stad, producenter och fastighetsägare skapar förutsättningarna. Avfallsinnehavarna har ett ansvar att sortera ut materialet och använda insamlingssystemen.

  Exempel på vad som kan göras

  • Fastighetsägare ska skapa sorteringsmöjligheter för boende och verksamma samt informera om dessa
  • Källsortera och minska mängden förpackningar och tidningar/returpapper som slängs i soppåsen

  Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen. 

 • Delmål 1.4 Andelen farligt avfall inklusive elavfall i soppåsen ska vara mindre än 0,3 procent

  Genom att informera och göra det möjligt för hushållen att lämna in sitt farliga avfall ska det fortsatt vara låga nivåer med felsorterat farligt avfall i soppåsen.

  Vilka ska bidra

  Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms stad, producenterna, verksamheter, fastighetsägare och hushåll.

  Exempel på vad som kan göras

  • Alla som bor, besöker eller arbetar i Stockholm har ett ansvar att sortera ut sitt farliga avfall inklusive elavfall samt att använda de insamlingssystem som staden och andra aktörer erbjuder
  • Fastighetsägare kan bistå med att sprida information om insamlingssystem

  Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen. 

 • Delmål 1.5 Mängden matavfall som behandlas biologiskt för biogasutvinning och näringsåterförsel ska öka till minst 70 procent samtidigt som matsvinnet i stadens verksamheter ska minska

  Staden har höjt ambitionen för matavfallsinsamlingen vilket kräver en rad olika åtgärder för att bli verklighet. Arbetet innebär mycket kommunikation och uppsökande verksamhet. Taxan är ett viktigt styrmedel.

  Från och med 1 januari 2021 införs obligatorisk matavfallsinsamling för restauranger och verksamheter som serverar över 25 portioner per dag. Från och med 1 januari 2023 införs obligatorisk matavfallsinsamling för övriga verksamheter och hushåll. 

  Vilka ska bidra

  Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms Hamnar, Stockholms stad, restauranger och andra verksamheter, fastighetsägare samt hushåll.

  Exempel på vad som kan göras

  • Evenemang där matservering finns ska ha matavfallsinsamling
  • Fastighetsägare och verksamheter ska införa matavfallsinsamling där det är möjligt

  Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen. 

 • Delmål 1.6 Mängden anläggnings-, bygg- och rivningsavfall som förebyggs, återanvänds och andelen som materialåtervinns ska öka

  Genom kloka inköp, återanvändning av produkter och återvinning av material ska det byggavfall som uppstår hos hushåll och verksamheter inom staden minska.

  Vilka ska bidra

  Hushåll, Stockholm Vatten och Avfall, byggaktörer, byggentreprenörer, fastighetsägare, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, exploateringskontoret, trafikkontoret, fastighetskontoret.

  Exempel på vad som kan göras

  • Se över möjligheter till återanvändning av material från rivning och renoveringar
  • Verka för en effektiv hantering av byggmaterial och byggavfall i ny- och ombyggnadsprojekt
  • Minimera spillmaterial vid byggproduktion

  Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen. 

 • Delmål 1.7 Mängden textilavfall som förebyggs, återanvänds och andelen som materialåtervinns ska öka

  Genom klok konsumtion och ökad tillgänglighet till insamlingssystem ska mängden textilavfall som återanvänds eller materialåtervinns öka, samtidigt som mängden textil i restavfallet minskar.

  Vilka ska bidra

  Hushåll, Stockholm Vatten och Avfall, textilproducenter, second handaktörer, akademin, handeln samt fastighetsägare.

  Exempel på vad som kan göras

  • Utveckla behandlingsteknik för att möjliggöra materialåtervinning
  • Konsumera mindre nyproducerad textil och istället efterfråga begagnade produkter och reparationstjänster

  Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen. 

 • Delmål 1.8 Mängden plastavfall som förebyggs, återanvänds och andelen som materialåtervinns ska öka

  Genom engagemang, klok konsumtion och förbättrade sorteringsmöjligheter ska mängden plastavfall minska och större andel ska sorteras ut till materialåtervinning.

  Vilka ska bidra

  Stockholm Vatten och Avfall, staden, hushåll, producenter, återvinningsindustrin, handeln, akademin samt fastighetsägare.

  Exempel på vad som kan göras

  • Efterfråga produkter av återvunnen plast när så är möjligt
  • Undvika inköp av engångsartiklar av plast
  • Om möjligt ska andra material väljas
  • Sortera och lämna nödvändig plast till materialåtervinning

  Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen. 

 • Delmål 1.9 Minst 80 procent av fosforn i avloppsslam ska tas till vara och återföras som växtnäring till åkermark

  Ett regeringsuppdrag om förbud mot slamspridning men med krav på utvinning av fosfor ur slam redovisades 17 januari 2020 (SOU 2020:3). Utredarna föreslår att 60 procent av fosforn i slammet ska utvinnas. Eventuellt kan slam av god kvalitet undantas från förbudet. Etappmålet är ännu inte antaget. Staden inväntar regeringens beslut i frågan.

  Vilka ska bidra

  Stockholm Vatten och Avfall samt lantbrukarnas organisationer. Därutöver har hushåll och verksamheter ett ansvar för att skadliga ämnen inte hamnar
  i avloppet.

  Exempel på vad som kan göras

  • Verka för ökade möjligheter för lagring av slam
  • Fortsatt arbete med separat insamling av läkemedelsavfall

  Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen. 

delmal-218829
Mål 2
 • Nedskräpningen i staden ska minska
  Vision för år 2040: En medveten konsumtion gör att mindre skräp uppkommer. Staden och andra intressenter tillhandahåller tillgängliga och hållbara system för papperskorgar och renhållning. Det finns en förståelse för skadorna med nedskräpning och en gemensam ansvarskänsla för stadsmiljön. Stockholm är känt som en av världens renaste städer.

  Åtgärder som presenteras i delmålen visar endast exempel på vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder för verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen. 

 • Delmål 2.1 Nedskräpningen i stadsmiljön ska minska

  Genom kommunikation och motivation, ökad tillgänglighet av skräpkorgar och en effektivare städning ska nedskräpningen i staden minska.

  Vilka ska bidra

  Trafikkontoret, stadsdelsförvaltningar, fastighetsägare och bostadsbolag, centrumägare och näringsidkare, Stockholms lokaltrafik, Håll Sverige Rent,
  evenemangsarrangörer samt hushåll, besökare och verksamma i staden.

  Exempel på vad som kan göras

  • Alla som bor, besöker eller arbetar i Stockholm har ett ansvar att inte skräpa ner och att använda de papperskorgar som staden och andra
   aktörer erbjuder
  • Alla som bor, besöker eller arbetar i Stockholm uppmuntras att anmäla nedskräpning, fulla papperskorgar och andra brister i stadsmiljön till staden via Tyck Till-appen eller Stockholms stads hemsida
  • Evenemangsarrangörer har ett ansvar att städa evenemangsområdet och det närområde som påverkas av evenemanget, även när det sträcker sig över flera dagar. Vid avetablering ska ytan återställas till ursprungligt skick
  • Producenter har ansvar för renhållning vid publika system för insamling av förpackningar och tidningar/returpapper
  • Byggaktörer ska säkerställa att skräp inte sprids från byggetableringar
  • Privatpersoner eller verksamheter som fått tillstånd och ställer upp storsäck eller container på allmän plats ska säkerställa att den inte bidrar till nedskräpning

  Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen. 

 • Delmål 2.2 Nedskräpning i stadens vattenområden ska minska

  Nedskräpning i vattenområden är ett stort miljöproblem och Stockholm har en lång strandlinje längs både Saltsjön och Mälaren. Den största delen
  av det skräpet kommer från land och över hälften är plast. Kopplingen till avfallsplanens delmål 2.1 är därmed tydlig. Stadens åtgärder för att minska
  nedskräpningen består både i att utöka städningen och att med kampanjer och kommunikation förändra medborgarnas attityd och beteende beträffande nedskräpning.

  Vilka ska bidra

  Boende och besökare, trafikkontoret, stadsdelsförvaltningar, Stockholms Hamnar, Stockholms lokaltrafik och evenemangsarrangörer med flera.

  Exempel på vad som kan göras

  • Alla som bor, besöker eller arbetar i Stockholm har ett ansvar att inte skräpa ner och att använda de papperskorgar som staden och andra aktörer erbjuder

  Exemplet som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen. 

delmal-318840
Mål 3
 • Avfallshanteringen ska anpassas till människan
  Vision för år 2040: Stockholm är en stad tillgänglig för alla. Staden har enkla system för återanvändning och avfallshantering tillgängliga på lika villkor, som också uppmuntrar till återanvändning och återvinning. Boende, verksamma och de som hanterar avfallet har kunskap om betydelsen av minimering och korrekt hantering av avfallet och känner ett ansvar för sin del i kedjan. All hämtning och hantering sker under goda arbetsmiljöförhållanden och på ett säkert sätt. Avfallshanteringen är integrerad med övriga intressen i stadsplaneringen.

  Åtgärder som presenteras i delmålen visar endast exempel på vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder för verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen. 

 • Delmål 3.1 Kommunikation ska öka kunskap och motivation kring förebyggande och hantering av avfall

  Kommunikation är viktigt för att stockholmarna ska motiveras att minska mängden avfall och sortera det avfall som uppkommer rätt. Budskapen och kanalvalen ska anpassas efter mottagaren och kommunikationens syfte och mål.

  Stockholm Vatten och Avfall informerar om hanteringen av avfall under kommunalt ansvar och ska inspirera stockholmarna till en hållbar livsstil.
  Fastighetsägarna ansvarar för att informera de boende om hur avfallet ska hanteras inom fastigheten.

  Vilka ska bidra

  Stockholm Vatten och Avfall, producenter, fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar, trafikkontoret.

  Privatpersoner och verksamheter har ett ansvar att hålla sig informerade.

  Exempel på vad som kan göras

  • I samverkan med Stockholm Vatten och Avfall sprida kunskap kring avfallsfrågor

  Exemplet som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen. 

 • Delmål 3.2 Systemen för avfallshantering ska vara enkla, ha god tillgänglighet och vara trygga att använda

  Det ska vara lätt att göra rätt. Avfallslämning och sortering ska vara tillgängligt för alla invånare oavsett boendetyp eller särskilda behov. Hushållen ska även ha god tillgänglighet för att kunna lämna grovavfall. Grovsoprum i flerbostadshus hjälper de boende att på ett enkelt sätt kunna lämna avfallet även om de saknar bil.

  Vilka ska bidra

  Stockholms stad, byggaktörer, producenter och fastighetsägare.

  Exempel på vad som kan göras

  • Förbättra möjligheterna för verksamheter att lämna förpackningar och tidningar/returpapper
  • Fastighetsägare kan bidra till att skapa förutsättningar för hyresgäster att sortera ut matavfall, förpackningar och tidningar/returpapper

  Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen. 

 • Delmål 3.3 Systemen för avfallshantering ska erbjuda en god arbetsmiljö

  Ett målinriktat arbete för att komma till rätta med det har bedrivits under lång tid av flera parter och stora framsteg har gjorts. Dock återstår en hel del för att uppfylla de krav som Arbetsmiljöverket ställer idag och de skärpningar som kan förväntas komma framöver. För att få en bra arbetsmiljö bör maskinella lösningar användas i första hand. Det innebär att avfallet hämtas och hanteras med hjälp av exempelvis sopsug och krantömda behållare. Manuella system bör undvikas så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Avfallstaxan används för styrning mot maskinella system.

  Vilka ska bidra

  Stockholm Vatten och Avfall, Arbetsmiljöverket, fastighetsägare, entreprenörer.

  Exempel på vad som kan göras

  • Maskinella lösningar för hämtning av avfall ska väljas i första hand vid alla nybyggnationer och större ombyggnationer
  • Åtgärda bristfälliga avfallsutrymmen

  Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen. 

delmal-418845
Mål 4
 • Avfallshantering ska vara en självklar del i stadens fysiska planering
  Vision för år 2040: All stadsutveckling genomsyras av hållbar energianvändning, miljöanpassade transporter och resurseffektiva kretslopp. Planering för hanteringen av avfall finns med i ett tidigt skede på alla nivåer; regionalt, stadsövergripande, lokalt samt vid om- och nybyggnation av enskilda fastigheter. Avfallsfrågorna beaktas sedan under hela plan- och exploateringsprocessen. Alla som är involverade i planeringsprocesserna har god kännedom om avfallsfrågor och ser avfallshantering som en naturlig del av infrastrukturen. Stor hänsyn tas till hur vi människor ska ha god tillgänglighet till systemen samtidigt som de anpassas till stadsmiljön i en alltmer förtätad stad.

  Delmålen som presenteras visar endast några exempel på vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder för verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen. 

 • Delmål 4.1 Vid ny- och ombyggnationer ska avfallsfrågorna beaktas under hela planerings och genomförandeprocessen

  Det är viktigt att avfallsfrågorna kommer in på ett tidigt skede i planeringen för att hitta utrymme för en resurseffektiv avfallshantering både under byggprocessen och nyttjandet av fastigheterna. Många aktörer är inblandade och det finns ofta olika intressen som ska jämkas samman. En attraktiv och tillgänglig stad byggs tillsammans.

  Vilka ska bidra

  Alla förvaltningar och kommunala bolag har ett ansvar för att avfallsfrågan hanteras inom respektive verksamhet. Särskilt berörda är stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret, stadsdelsförvaltningarna, byggaktörer och producenter.

 • Delmål 4.2 Vid förtätning ska helhetslösningar för avfallshanteringen som täcker in både ny och befintlig bebyggelse övervägas

  Genom att ta ett helhetsgrepp över ett större exploateringsområde kan avfallssystemen i nya områden ibland också lösa eventuella problem med avfallshanteringen i angränsande, befintliga områden och vice versa. Det kan till exempel vara sopsugsanläggningar eller att hitta lämpliga stoppställen för Pop-up återbruk eller mobil miljöstation.

  Vilka ska bidra

  Stockholm Vatten och Avfall, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, stadsdelsförvaltningar och fastighetsägarna.

  Exempel på vad som kan göras

  • Skaffa kunskap om befintlig avfallshantering i ett område innan planeringen startar för att se om den kan användas eller förbättras

  Exemplet som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen. 

 • Delmål 4.3 Mark och byggnader ska i större utsträckning kunna användas för avfallsverksamhet i syfte att öka utsorteringen, minska transporter och störningar

  Avfallshanteringen i staden är beroende av att ytor kan användas för teknisk försörjning. Dels kan fastighetsmark för större anläggningar behövas, dels att stadsrummet kan behöva nyttjas för olika insamlingssystem som papperskorgar, insamling av förpackningar och tidningar/returpapper eller stoppställen för mobil insamling av farligt avfall och återbruksmaterial. Befintliga anläggningar behöver ersättningsplatser om de inte kan fortsätta sin verksamhet på den ursprungliga platsen. I översiktsplanen framhålls befolkningsökning och ett ökat bostadsbyggande i staden vilket i sin tur kan medföra behov av tillkommande anläggningar. Även privata aktörer som bedriver återbruk eller utgör en del i avfallskedjan behöver kunna idka verksamhet.

  Vilka ska bidra

  Exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och Stockholm Vatten och Avfall, producenter, entreprenörer.

 • Delmål 4.4 Ökad hänsyn ska tas till den omgivande miljön vid hantering av avfall

  Avfallshanteringen ska sträva efter minskad påverkan på omgivningarna i form av buller, utsläpp med mera.

  Vilka ska bidra

  Stockholms stad, fastighetsägare, byggaktörer, producenter och entreprenörer.

  Exempel på vad som kan göras

  • Samverka inom staden och med Stockholm Vatten och Avfall kring exempelvis trafikfrågor, framkomlighet och nya logistiklösningar

  Exemplet som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen. 

 • Delmål 4.5 Nya tekniklösningar ska undersökas och insamlingssystem samt behandlingsmetoder ska fortsätta utvecklas

  Stockholm är en stad med många olika typer av bebyggelse med olika förutsättningar. För att få en väl fungerande avfallshantering överallt krävs ett brett utbud av systemlösningar. Nya tekniker behöver därför undersökas och befintliga system behöver fortsätta utvecklas. När staden växer kan tidigare oprövade lösningar behövas.

  Vilka ska bidra

  Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms stad, byggaktörer, akademi, branschorganisationer, producenter och entreprenörer.

  Exempel på vad som kan göras

  • Samverka med staden för att få fram nya effektiva lösningar för avfallshantering
  • Producenter kan samverka med staden för att utveckla insamlingsteknik och system som fungerar i tät stadsmiljö

  Exemplen som presenteras visar vad som kan göras av verksamma och boende i Stockholm. Åtgärder som ska göras av verksamheter inom Stockholms stad finns att läsa i Avfallsplanen. 

Senast uppdaterad: