Till sidans huvudinnehåll

Fällning av fosfor i Magelungen

Fällning av fosfor i Magelungen

Informationsmöte om åtgärd för förbättrad vattenkvalitet i Magelungen

Senast uppdaterad:

Frågor och svar

Frågor inkomna under samrådstiden Diarienummer 18MB1498
 • Fråga från Samfälligheten Stora Mellansjö/Daniela Loukarova Öhbom
  Fråga: Vi funderar på om ett naturligt första steg inte är att först muddra de delar av sjön som har blivit beväxta just på grund av övergödning? Som ett andra steg bör man binda fosforn genom fällning med aluminiumklorid. Vår fråga är om ni haft en diskussion om detta och vad ni har kommit fram till i så fall?

  Svar: Magelungen har liksom många andra sjöar i Sverige sänkts under mitten av 1800-talet för att frilägga jordbruksmark samtidigt som tillförseln av näringsämnen både idag och historiskt har varit alldeles för hög på grund av mänsklig aktivitet. Detta har påskyndat den naturliga processen av igenväxning som sker i alla sjöar. För att minska fosforhalterna i Magelungen och därmed de negativa effekterna av övergödningen behöver flera åtgärder göras parallellt.

  Att åtgärda internbelastningen, vilket är vad den planerade aluminiumbehandlingen syftar till, är en åtgärd som är nödvändig för att vi ska förbättra vattnets status och nå miljökvalitetsnormerna för vatten till utsatt datum. Samtidigt behöver vi jobba med att minska den belastning som tillförs sjön, främst via dagvattnet, från omkringliggande markområden. Att fördjupa botten genom muddring är ett sätt att försvåra för vattenväxterna att rota sig och frilägga en vattenspegel för att därmed kunna nyttja området för t.ex. bad. Muddring är dessvärre en mycket kostsam åtgärd där bl.a. omhändertagandet av muddermassor kan vara komplicerat och dyrt i tätbebyggt område. Flera muddringsprojekt pågår i Sverige men det är pilotprojekt där omhändertagande av muddermassor främst sker genom spridning på åkermark. Flera av projekten har inte startat än. Stockholms stad har i flera omgångar avsatt pengar till olika muddringsprojekt i Fagersjöviken, senast gällande muddring för anläggande av en ny badplats. Pengar har varit avsatta både för utredning och genomförande men utredningarna har visat att muddring skulle bli en mycket kostsam åtgärd och inte samhällsekonomiskt försvarbart i relation till miljönyttan. Den höga kostnaden tillsammans med att det varit svårt att lösa hantering av muddermassor och problem som uppstått kring det har gjort att inga muddringsprojekt har genomförts i Fagersjöviken.

  De högst prioriterade och mest kostnadseffektiva åtgärderna för att förbättra statusen i Magelungen är att minska tillrinningen av fosfor från omkringliggande områden och att åtgärda internbelastningen av fosfor. De grunda vikarna, rika på undervattensväxter i Magelungens västra del utgör värdefulla miljöer och stärker den biologiska mångfalden. Vegetationsrika områden är viktiga lek- och uppväxtområden för fisk och hyser även en stor mängd bottenfauna som i sin tur är födobas för både fisk och fågel. Att som boende vid Magelungen se vassen breda ut sig och försvåra möjligheten till bad och annan rekreation är emellertid beklagligt. Att på väl utvalda ställen klippa vass och annan vattenvegetation kan gynna både rekreationen och den biologiska mångfalden, till exempel miljön för vissa fågelarter. Bedömningen är dock att en alumniumbehandling av sjöns sediment är nödvändig att genomföra snarast och att den kommer att få positiva effekter på hela sjön genom sänkta fosforhalter.

 • Fråga 1 Magelungens vänner
  Fråga: Magelungens Vänner tillstyrker att fosforfällning utförs i de djupaste delarna av sjön. Denna åtgärd kan förbättra förhållandena i den delen av sjön. Den kommer att förbättra siktdjupet i hela sjön varför man måste beakta risken för igenväxning i de grundare delarna.

  Svar: De grundaste delarna av Magelungen, som till exempel Fagersjöviken, kommer inte att växa igen mer efter en aluminiumbehandling eftersom solljuset inte är begränsande idag för växtligheten i dessa grundområden. Däremot kan det komma att bli mer växtlighet på 3-4 meters djup.

 • Fråga 2 Magelungens vänner
  Fråga: I samband med aluminiumfällningen ämnar man genomföra uppföljning både före och efter åtgärd. Magelungens vänner ser denna uppföljning som en förutsättning för att åtgärden ska kunna genomföras. Exempelvis är kvicksilverhalter i fisk en viktig del eftersom denna förväntas öka i samband med fällning.

  Svar: En uppföljning före och efter behandling är planerad och kommer att genomföras. Övervakning av kvicksilver i fisk sker redan i Magelungen sedan ett par år tillbaka vilket ger ett bra underlag.

 • Fråga 3 Magelungens vänner
  Fråga:En samordning med den kartläggning av radioaktivitet m.m. som behövs i samband med rivning av Ågesta kärnkraftvärmeverk bör undersökas.

  Svar: Enligt svaren i samrådsredogörelsen kopplad till tillståndsansökan för rivningen av Ågestaverket planerar Vattenfall inga ytterligare undersökningar av radioaktivitet. Miljöförvaltningen och Stockholm Vatten och Avfall bistår såklart med den information som finns kring miljötillståndet i Magelungen om så efterfrågas.  

 • Fråga 4 Magelungens vänner
  Fråga: Magelungens vänner anser att fortsatt information till allmänheten är av stor vikt. Vår uppfattning är att många är tveksamma till åtgärden, vilket gör det än viktigare att informera om både uppföljningen som ska höras och resultaten från den. Vi förväntar oss också tydlig information om när och hur åtgärden avses genomföras när det blir bestämt mer i detalj och att allmänheten blir upplyst om särskilda rekommendationer, exempelvis att man ska undvika lösta bottnar under perioden direkt efter genomförd åtgärd

  Svar: åtgärden är en av många planerade åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Magelungen och vi upplever att responsen hittills har varit positiv. Vi delar synpunkten om att det är mycket viktigt att informera om alla delar i genomförandet, inklusive uppföljning och resultat, och information kommer därför löpande publiceras på Stockholm Vatten och Avfalls samrådssida. Även information om t.ex. särskilda rekommendationer till allmänheten kommer vid behov att läggas ut på hemsidan.

 • Fråga 5 Magelungens vänner
  Fråga: Magelungens Vänner vill understryka att åtgärden inte är tillräcklig för att åtgärda sjöns allvarliga övergödningsproblem. Magelungen har en stor yta varav cirka en femtedel är mycket grund. Även där bör fosforproblemen inte minst med interngödning åtgärdas. Ett ökat siktdjup som en följd av nu föreslagen åtgärd kan öka tillväxten i den grundare delen av sjön och behöver då kompenseras med andra åtgärder.

  Svar: Aluminiumbehandlingen görs på de ytor där läckaget av fosfor är som störst vilket är på de djupare bottnarna. De grundare bottnarna innehåller en lägre mängd mobil fosfor vilket kan förklaras av att dessa bottenområden oftast är av transportbottenkaraktär, dvs. det näringsrika finpartikulära materialet förflyttas till sjöns djupare delar. Om en behandling även skulle göras på de mest grunda bottnarna finns dessutom en risk att den flock som bildas transporteras med vattenrörelser bort från området. En ökad tillväxt i den grundare delen av sjön är inte trolig eftersom solljuset inte är begränsande där (se även svar på första stycket i remissvaret).    

 • Fråga 6 Magelungens vänner
  Fråga: Fosforfällning är en åtgärd som är väl lämpad för särskilt djupa sjöar. För Magelungens grundare partier bör i stället sedimentupptagning användas. Detta innebär att fosforn som är en ändlig resurs kan komma till nytta.

  Svar: Det är eftersträvansvärt att kunna ta upp och återanvända fosfor från sjöbotten och flera försök med sugmuddring planeras just nu på olika håll i Sverige (Malmfjärden i Kalmar, Öljaren i Katrineholm, Barnarpsjön i Jönköping och Vallentunasjön i Täby). Gemensamt för projekten är att det finns kringliggande jordbruksmark eller skogsmark där slammet kan spridas med undantag av Vallentunasjön där slammet kommer att transporteras bort med sugbil. Ytan som muddras i Vallentunasjön är dock bara 0,3 ha. Flera av projekten är pilotprojekt i liten skala och har ännu inte kommit till genomförande. Stockholms stad har i flera omgångar genom åren avsatt pengar till olika muddringsprojekt i Fagersjöviken, senast gällande muddring för ny badplats. Pengar har varit avsatta både för utredning och genomförande men utredningarna har visat att muddring skulle bli en mycket kostsam åtgärd och inte samhällsekonomiskt försvarbart i relation till miljönyttan. Den höga kostnaden tillsammans med att det varit svårt att lösa hantering av muddermassor och problem som uppstått kring det har gjort att inga muddringsprojekt har genomförts i Fagersjöviken. En aluminiumfällning är betydligt mer kostnadseffektiv och effekten kommer även att gynna de grunda områdena i sjön genom sänkta fosforhalter i vattnet. 

 • Fråga 7 Magelungens vänner
  Fråga: Vattenkvaliteten måste åtgärdas och ytterligare åtgärder behövs för att minska tillförseln av gödande och farliga ämnen. En plan för att behandla de kemikalier som finns i sjön kan också behövas.

  Svar: Det är av stor vikt att minska både fosforhalterna och mängden miljögifter i Magelungen, något som inte minst det lokala åtgärdsprogrammet syftar till. Där formuleras ett stort antal åtgärder med syftet att nå miljökvalitetsnormerna för vatten. Att behandla de miljögifter som redan finns i sjön är inte aktuellt. Historiskt har olika mängder och typer av miljögifter tillförts sjön och ligger nu begravda i sedimenten på olika djup. Den historiska belastningen immobiliseras på sikt allt eftersom gamla sediment överlagras med nya. För att minska  mängden miljögifter i ytsedimenten behöver tillflödet strypas, något som behöver göras både genom att rena tillrinnande dagvatten men även genom åtgärder uppströms i systemet. Det krävs minskad användning av kemikalier i samhället liksom förbättrad tillsyn av miljöfarliga verksamheter, miljövänliga materialval vid nybyggnation, minskad påverkan från trafik, och så vidare. 

 • Fråga 8 Magelungens vänner
  Fråga: För hela sjön behövs därutöver en samlad plan för hur sjön ska kunna bli en resurs för de människor som bor i området där även rekreations och biologiska aspekter vägs in som till exempel att stärka den gröna kilen in mot Stockholm (Hanvedenkilen). Magelungens Vänner har presenterat en vision för sjön och ett förslag till åtgärdsplan för sjöns vikar. Detta behöver bli en del av ett samlat åtgärdsprogram.

  Svar: Stockholms stad arbetar för god vattenkvalitet i Magelungen men även för stärkt biologisk mångfald och förbättrad rekreation i området, bl.a. genom bildandet av Rågsveds naturreservat. Staden ämnar inte ta fram ett samlat åtgärdsprogram där samtliga tre aspekter inkluderas utan jobbar istället med frågorna inom respektive ansvarig förvaltning och genom förvaltningsövergripande samarbete.  

Senast uppdaterad: