Innerstaden Prenumerera på arbeten och störningar Innerstaden

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Innerstaden?

Inga störningar

Norrort Prenumerera på arbeten och störningar Norrort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Norrort?

Inga störningar

Söderort Prenumerera på arbeten och störningar Söderort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Söderort?

Exploatering i Hökarängen etapp1

Status:Pågående
Arbete som utförs:Nyläggning vatten och avlopp till nya fastigheter
Plats:Russinvägen 14, Farsta
Arbetet startar:2018-01-02
Förväntat klart:2018-02-16
Arbetet utförs av:Egen Regi
Kontaktperson hos entreprenör: Sonny Boustedt
08-52213750
sonny.boustedt@svoa.se
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Jader Bonilla Veléz
08-52213177
jader.bonilla.velez@svoa.se
Mer information om arbetet

Nya VA-ledningar för nybyggda hus. Byggs i 2 etapper

×
Exploatering i Hökarängen etapp1
Russinvägen 14, Farsta
Senast uppdaterad

Byte av va-ledning

Status:Pågående
Arbete som utförs:Arbetet kommer att utföras genom konventionell helschaktsarbete, dvs. att gatan grävs upp.
Plats:Skärholmsvägen, Stockholm
Arbetet startar:2017-07-19
Förväntat klart:2018-11-01
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Peter Juhlén, JVAB
070-682 24 36
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Christina Strömstedt Andersson
08-522 122 96
christina.s.andersson@svoa.se
Mer information om arbetet

På grund av Trafikverkets arbeten med Förbifart Stockholm behöver arbeten med byte av va-leding utföras. Det kommer tidvis innebära en del problem att ta sig förbi med bil. Även boende på andra omkringliggande gator påverkas.

×
Byte av va-ledning
Skärholmsvägen, Stockholm
Senast uppdaterad

Stuprörsinventering på flera adresser kring Värmlandsvägen (Farsta)

Status:Pågående
Arbete som utförs:För att kunna dimensionera avloppsledningsnätet ska stuprören i området inventeras. På det sättet kan nederbördsmängden till avloppsledningsnätet beräknas.
Plats:Värmlandsvägen, Stockholm
Arbetet startar:2018-01-02
Förväntat klart:2018-01-26
Arbetet utförs av:WSP
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Rasmus Pierong
08-522 210 00
Mer information om arbetet

Inventeringen går ut på att undersöka vilka stuprör som ansluter till det allmänna avloppsnätet och vilka som har utkastare. Informationen kommer användas för modellering av avloppsnätet i området vilket behövs för dimensionering av nedströms ledningsnät. Inventeringen görs i största möjliga mån från allmän gata men det kommer sannolikt bli nödvändigt att gå in på en del tomter.

×
Stuprörsinventering på flera adresser kring Värmlandsvägen (Farsta)
Värmlandsvägen, Stockholm
Senast uppdaterad

Renovering av vatten- och avloppsledningar

Status:Pågående
Arbete som utförs:Renovera vatten- och avloppsledningar samt lägga ny dagvattenledning
Plats:Medlemsvägen, Enskede Gård
Arbetet startar:2018-01-15
Förväntat klart:2018-11-30
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Jonas Wahlkvist
070 517 02 27
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Eva Lagerwall
08-522 120 00
eva.lagerwall@svoa.se
×
Renovering av vatten- och avloppsledningar
Medlemsvägen, Enskede Gård
Senast uppdaterad

Flytt av vatten- och avloppsledningar

Status:Pågående
Arbete som utförs:Vi lägger nya vatten- och avloppsledningar
Plats:Trollesundsvägen, Stockholm
Arbetet startar:2017-12-18
Förväntat klart:2018-05-18
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Mikael Wall
0733039781
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Stefan Nyberg, byggledare
0730830240
Mer information om arbetet

I samband med exploateringar i området måste vi flytta de befintliga ledningarna för vatten och avlopp och lägga nya. Arbetet kommer att innebära helavstängning av denna del av Trollesundsvägen för bilar. Cyklister och gående leds förbi gropen på breddad trottoar.

×
Flytt av vatten- och avloppsledningar
Trollesundsvägen, Stockholm
Senast uppdaterad

Flytt av vatten- och avloppsledningar i Gröndalsvägen

Status:Pågående
Arbete som utförs:Vatten- och avloppsledningar ska flyttas till nya lägen.
Plats:Gröndalsvägen 122-136, Stockholm
Arbetet startar:2017-11-27
Förväntat klart:2018-04-30
Arbetet utförs av:Lefa Mark AB
Kontaktperson hos entreprenör: Johan Munters
070-890 88 05
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Zilan Ciftci
076-535 51 33
Mer information om arbetet

Stockholmshem ska bygga studentbostäder på sin fastighet Bottenstocken 11. Stockholm Vatten och Avfall har befintliga ledningar som korsar fastigheten, som nu behöver flyttas på för att möjliggöra exploateringen. Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av tillfälligt till fastigheterna Bottenstocken 11 och Bottenstocken 13 vid omkopplingar. Detta kommer att aviseras 2-4 dagar innan av personalen på plats Trafiken på Gröndalsvägen kommer att ledas över en temporär väg under delar av byggarbetstiden

×
Flytt av vatten- och avloppsledningar i Gröndalsvägen
Gröndalsvägen 122-136, Stockholm
Senast uppdaterad

Renovering av pumpstation

Status:Pågående
Arbete som utförs:Renovering av pumpstation
Plats:Långsjövägen 169, Älvsjö
Arbetet startar:2017-10-23
Förväntat klart:2018-02-18
Mer information om arbetet

Arbetet utförs inne i befintligt hus och kommer inte störa omgivningen i större grad. Arbetsfordon kommer att stå parkerade utanför pumpstationen och Vid 3-4 tillfällen kommer pumpbilar att användas. De kan behöva stå ute på gatan men bör inte begränsa framkomligheten i någon större utsträckning.

×
Renovering av pumpstation
Långsjövägen 169, Älvsjö
Senast uppdaterad

Västerort Prenumerera på arbeten och störningar Västerort

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Västerort?

Renovering av ledning i parkytan mellan Hagmarksvägen och Östergöksvägen

Status:Pågående
Arbete som utförs:Stockholm Vatten och Avfall kommer att renovera dagvatten- och avloppsledningar i parkytan mellan Hagmarksvägen och Östergökssvängen.
Plats:Hagmarksvägen, Vällingby
Arbetet startar:2017-10-16
Förväntat klart:2018-06-08
Arbetet utförs av:JVAB
Kontaktperson hos entreprenör: Platschef, Sammi Strandberg
070-288 30 80
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Eva Lagerwall Projektledare
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Arbetet har föranletts av brister i befintligt ledningssystem. Omläggning av ledningarna sker till största delen med schaktfri metod, en metod med mindre påverkan då man inte behöver gräva upp hela ledningen. Men även traditionell schakt förekommer där vi behöver gräva upp hela ledningen. Arbetet kommer att påbörjas under v 42 och hela arbetet planeras vara klart omkring v 22 2018. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor och arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse ifall arbetet kommer att medföra störningar, men det är nödvändigt för att säkra nätet.

×
Renovering av ledning i parkytan mellan Hagmarksvägen och Östergöksvägen
Hagmarksvägen, Vällingby
Senast uppdaterad

Nya vatten- och avloppsledningar i Follingbogatan i Beckomberga

Status:Pågående
Arbete som utförs:I Follingegatan, Beckomberga, läggs nya vatten- och avloppsledningar samt dagvattenmagasin med tillhörande pumpstation.
Plats:Follingbogatan, Stockholm
Arbetet startar:2017-03-01
Förväntat klart:2018-05-20
Arbetet utförs av:JM Entreprenad
Kontaktperson hos entreprenör: Bengt Öhman
08-782 15 18
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Richard Truedsson
08-522 131 89
×
Nya vatten- och avloppsledningar i Follingbogatan i Beckomberga
Follingbogatan, Stockholm
Senast uppdaterad

Abrahamsberg Byggmästarv/Arkitektv. Renovering av vatten- och avloppsledningar

Status:Pågående
Arbete som utförs:Stockholm Vattenrenoverar vatten- och avloppsledningar i Bymmästar- och Arkitektvägen.
Plats:Byggmästarvägen, Stockholm
Arbetet startar:2017-01-03
Förväntat klart:2018-05-25
Arbetet utförs av:Stockholm Vatten
Kontaktperson hos entreprenör: Harry Åhlberg
08-522 120 00
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Pär Hall
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Arbetet utförs pga brister i befintligt ledningsnät och är nödvändigt för att trygga vattenförsörjningen i området.Renovering av ledningarna sker till största delen med sk schaktfri metod. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor och arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse ifall arbetet kommer att medföra störningar. Planerar du större transporter till fastigheten så är det lämpligt att kontakta personalen på plats. Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av tillfälligt vid omkopplingar. Detta kommer att aviseras 2-4 dagar innan av personalen på plats.

×
Abrahamsberg Byggmästarv/Arkitektv. Renovering av vatten- och avloppsledningar
Byggmästarvägen, Stockholm
Senast uppdaterad

Huddinge Prenumerera på arbeten och störningar Huddinge

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Huddinge?

Omläggning av VA-ledningar - Midsommar- och Fågelsångsvägen

Status:Pågående
Arbete som utförs:Traditionellt schaktarbete för VA och väg.
Plats:Midsommarvägen, Huddinge
Arbetet startar:2017-08-10
Förväntat klart:2018-05-31
Arbetet utförs av:SVEAB
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Min Lapinski
08-522 120 00
min.lapinski@svoa.se
Mer information om arbetet

Omläggning av VA-ledningar i samband med att ny väg mellan Midsommarvägen och Fågelsångsvägen byggs. Arbetet utförs tillsammans med Huddinge kommun, se Huddinge kommuns hemsida för mer info

×
Omläggning av VA-ledningar - Midsommar- och Fågelsångsvägen
Midsommarvägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Renovering av spillvatten- och vattenledning i Skagersvägen

Status:Pågående
Arbete som utförs:Renovering av spillvatten- och vattenledning i Skagersvägen
Plats:Söderåkersvägen 44, Huddinge
Arbetet startar:2017-08-14
Förväntat klart:2018-04-02
Arbetet utförs av:NCC
Kontaktperson hos entreprenör: Daniel Råström
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Christina Strömstedt Andersson
08-522 122 96
Mer information om arbetet

Arbetet i Söderåkersvägen kommer att utföras med renovering dvs. ett nytt rör dras in det befintliga röret. Det kommer tidvis innebära en del problem att ta sig förbi med bil. Även boende på andra omkringliggande gator påverkas.

×
Renovering av spillvatten- och vattenledning i Skagersvägen
Söderåkersvägen 44, Huddinge
Senast uppdaterad

Renovering av spillvatten- och vattenledningar

Status:Pågående
Arbete som utförs:Renovering av spillvatten- och vattenledningar i nedan uppradade gator
Plats:Egnahemsvägen 2, Huddinge
Arbetet startar:2017-07-30
Förväntat klart:2018-05-07
Arbetet utförs av:JVAB och Aarsleff
Kontaktperson hos entreprenör: Stefan Gustavsson JVAB
072-158 29 05
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Christina Strömstedt Andersson
08-522 122 96
Mer information om arbetet

Var: Egnahemsvägen mellan Långkärrsvägen och Mogropsvägen, Västergårdsvägen mellan Långkärrsvägen och Sofiebergsvägen samt Stubbkärrsvägen.
Vad: Det som vi ska göra är att renovera spillvatten- och vattenledningar i samtliga gator.
Hur: Arbetet kommer att utföras med renovering d.v.s. ett nytt rör dras in det befintliga röret. Det kommer tidvis innebära en del problem att ta sig förbi med bil.
Övrigt: Även boende på andra omkringliggande gator påverkas. Arbetet kommer att vara klart vecka 13, 2018 men återställning av asfalt sker under våren/sommaren 2018.

×
Renovering av spillvatten- och vattenledningar
Egnahemsvägen 2, Huddinge
Senast uppdaterad

Kommunlt vatten och avlopp, Vistavägen och Utsiktsvägen i HUddinge

Status:Pågående
Arbete som utförs:Hela området ska försörjas med ett kommunalt vatten- och avloppssystem, vilket inte finns idag. Projektet är ett samarbets¬projekt med Huddinge kommun.
Plats:Vistavägen, Huddinge
Arbetet startar:2015-11-30
Förväntat klart:2018-11-30
Arbetet utförs av:BIRKA
Kontaktperson hos entreprenör: Andreas Hahn 076-119 56 57, byggledare Johnny Sundberg 070-550 91 35
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Johanna Cedergren
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Arbetena kommer till största delen att utföras med konventionell schakt, vilket innebär att vi måste gräva upp gatan. Arbetet kommer att innebära en del tillgänglighetsproblem och trafikstörningar. Information finns på www.huddinge.se

×
Kommunlt vatten och avlopp, Vistavägen och Utsiktsvägen i HUddinge
Vistavägen, Huddinge
Senast uppdaterad

Nya ledningar för vatten och avlopp i Storängen, Huddinge

Status:Pågående
Arbete som utförs:Stockholm Vatten lägger nya vatten- och avloppsledningar längs Sjödalsvägen, Förrådsvägen och Centralvägen i Storängen, Huddinge.
Plats:Förrådsvägen 14
Arbetet startar:2016-08-15
Förväntat klart:2018-06-28
Arbetet utförs av:Järfälla VA
Kontaktperson hos entreprenör: Peter Juhlén
070-682 24 36
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Eva Wilmin
08-522 120 00
Mer information om arbetet

Stockholm Vatten lägger nya vatten- och avloppsledningar längs Sjödalsvägen, Förrådsvägen och Centralvägen i Storängen, Huddinge. Då området växer med fler bostäder behöver ledningskapaciteten öka. Arbetet kommer att utföras med traditionell schackt, dvs att vi gräver ner nya ledningar i marken. Arbetet utförs av entreprenören Järfalla VA. Arbetet kommer att innebära en del begränsningar med att ta sig in på Förrådsvägen och Sjödalsvägen med bil. Även boende på andra omkringliggande gator kommer att påverkas. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till er som bor och arbetar intill arbetsplatsen och ber om förståelse ifall arbetet kommer att medföra störningar.

×
Nya ledningar för vatten och avlopp i Storängen, Huddinge
Förrådsvägen 14
Senast uppdaterad

Kommunalt vatten- avloppssystem

Status:Pågående
Arbete som utförs:Hela området ska försörjas med ett kommunalt vatten- och avloppssystem, vilket inte finns idag. Projektet är ett samarbets¬projekt med Huddinge kommun och området byggs ut i fyra olika etapper och entreprenader
Plats:Gladö kvarn
Arbetet startar:2015-03-02
Förväntat klart:2019-11-29
Arbetet utförs av:SIAAB (etapp 1 och 2). Veidekke (etapp 4). Etapp 3 meddelas senare.
Kontaktperson hos entreprenör: Tomas Ragnarsson (SIAAB)
076-100 56 35.
Kontaktperson på Stockholm Vatten: Christer Bergh, byggledare. Hanterar bygg- och driftsfrågor. Telefon: 070-550 99 72. Dennis Ropero. Hanterar frågor om anslutningskostnader etc. Telefon: 08-522 137 20. Anders Jackson. Övriga frågor. Telefon: 010-484 41 91.
Mer information om arbetet

Syftet med projektet är att ge förutsättningar för en utbyggnad av ett gemensamt VA-system samt en ny- och ombyggnad av befintligt vägnät. Därmed ges möjlighet för ett permanent-boende med större byggrätter och möjlighet till avstyckningar. Arbetena kommer till största delen att utföras med konventionell schakt, vilket innebär att vi måste gräva upp gatan. Arbetet kommer att innebära en del tillgänglighetsproblem och trafikstörningar. Även busslinjen påverkas och läggs om. Information finns på www.huddinge.se

×
Kommunalt vatten- avloppssystem
Gladö kvarn
Senast uppdaterad

Solna Prenumerera på arbeten och störningar Solna

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Solna?

Inga störningar

Övriga kommuner Prenumerera på arbeten och störningar Övriga kommuner

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Övriga kommuner?

Inga störningar

Andra kommuner Prenumerera på arbeten och störningar Andra kommuner

Vill du prenumerera på störningar och arbeten i Andra kommuner?

Inga störningar