Till sidans huvudinnehåll

Åk 4–6

Åk 4–6

Lärarhandledning och presentationer

laroplanen11303
Läroplanen
 • Koppling till läroplanen för årskurs 4-6

  I vårt skolmaterial får du och dina elever lära er mer om hur det här med kranvatten, avloppsvatten och sopor fungerar i en stor stad som Stockholm. Ni får också kunskap om hur ni tillsammans med oss kan arbeta för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

  Materialet ger eleverna insikt i att deras egen livsstil har betydelse för vår miljö och vårt samhälle och ger dem många tips på hur de konkret kan bli mer miljövänliga.

  Skolans uppdrag

  Skolan har ett tydligt uppdrag att ge eleverna ett miljöperspektiv och ge dem verktyg för att förstå hur deras egen livsstil har betydelse. Så här står det i läroplanen under rubriken Skolans uppdrag:

  Genom ett miljöperspektiv får de (eleverna) möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

  Under rubriken Övergripande mål och riktlinjer nämns bland annat följande kunskapsmål:

  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

  • har fått kunskaper om förutsättningar för en god miljö̈ och en hållbar utveckling,
  • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljö̈ och samhället.

  Förmågor

  Vår förhoppning är att det här skolmaterialet och dess övningar ska kunna bidra till att utveckla flera av de förmågor som nämns i läroplanen, t ex:

  Elevernas förmåga att:

  • använda kunskaper i biologi/fysik/kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ekologisk hållbarhet/energi/teknik/miljö/samhälle (Bi, Fy, Ke),
  • värdera lösningar på̊ olika miljö̈- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling (Ge),
  • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv (Sh),
  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö̈ (Tk),
  • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling (Hkk).

  Centralt innehåll Årskurs 4–6

  Frågor om vatten och sopor tas upp i både de naturorienterande och de samhällsorienterande ämnena. Vårt material berör bland annat följande i läroplanen för årskurs 4-6:

  Samhällsorienterande ämnen:

  • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

  Naturorienterande ämnen:

  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

  Hem- och konsumentkunskap:5

  • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
  • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.

  Teknik:

  • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

  För att ni ska kunna arbeta ämnesövergripande med materialet berörs även andra ämnen i flera av våra övningar, t ex bild och svenska.

Senast uppdaterad:

Filmer om vatten, avlopp och sopor

Senast uppdaterad:

Experiment och övningar

Senast uppdaterad:

Samarbete med Baltic Sea Science Center

Senast uppdaterad: