Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Söderort

Trekantens vattentorn

Stockholm växer och för att säkra dricksvattenförsörjningen i framtiden renoverar vi nu Trekantens vattentorn.

Trekanten-Torn-2-0270.jpg

På Nybohovsberget i Stockholm ligger Trekantens vattentorn som är det största av totalt elva vattentorn som Stockholm Vatten och Avfall äger. Trekanten har varit en central roll för Stockholms dricksvattenförsörjning sedan början på 1900-talet, och för att fortsatt vara det, är tornet nu i behov av en grundlig upprustning. Tornet renoveras sedan 2019 och renoveringen planeras att vara klar under 2027.  

Aktuellt just nu 

Under våren 2022 kommer den nya garageytan på området att göras i ordning. Vi gjuter en mur mot vägen som leder dit garagen står i dag, samt ställer prefabricerade stödmurselement mot gångbanan och vid den västra sidan av området för att hålla emot massorna när vi återställer marken mot fastigheten. 

Vidare kommer vi att förbereda marken för ytan där garagen och parkeringarna kommer att vara belägna. Vi kommer förankra garagen i betong, asfaltera och sedan resa garagen.

På den västra sidan av vattentornet är vi i full gång med förberedelserna för en större etablering om sexton byggbodar. Bodarna beräknas vara på plats i maj. Vi kommer även att bygga ut stängslet runt det nya antenntornet. När det är gjort så kommer gångstråket runt vattentornet att öppnas, och den nya trappen att invigas. 
 

Frågor och svar om arbetet


I vilka skeden av arbetet kan höga ljudnivåer förväntas?

Svar: Närboende kommer främst att märka av transporterna till och från byggområdet, när i-och urlastning av material sker. Sedan kan det i vissa fall uppstå höga ljudnivåer när vi utför så kallat pålning (anläggningsarbeten). 


Kommer utformningen av vattentornet ändras?

Svar: Nej, utformningen kommer inte att ändras i samband med  renoveringen. Däremot kommer mindre justeringar att göras enligt Stockholm och Avfalls bygglovsansökan om att bygga ett yttertak till vattentornet. 


Kommer nordöstra sidan av vattentornet att påverkas?

Svar: Då renoveringen kommer att utföras på många ställen runt om vattentornet, kommer vi bland annat att under byggtiden lägga en tillfällig huvudvattenledning nära vattentornet. Detta för att det ska finnas tillräcklig med ledningskapacitet.

 
Kommer taket på vattentornet att höjas?

Svar: Ja,  ett nytt och något högre tak kommer att byggas för extra säkerhet.

 
Kommer laddstolpar att sättas upp på den nya parkering som ska byggas?

Svar: Nej, avsikten är att den nya parkeringen ska vara likvärdig med den tidigare parkeringen.

Kommer byggtrafiken att gå uppför Nybohovsbacken?

Svar: Ja, detta då Nybohovsbacken är en allmän väg och det inte finns några andra vägar upp. Transporterna kommer inte att påverka den allmänna trafiken mer än vad exempelvis andra mötande transporter, sopbilar eller bussar gör.

 
Går det att påskynda arbetet genom att renovera båda vattenbehållarna till vattentornet samtidigt?

Svar: Nej, minst en behållare måste vara i drift under hela byggtiden. Annars blir en stor del av Stockholms invånare utan vatten. 

 
Vem kontaktar man vid frågor om renoveringsarbetet?

Svar: Vid frågor om arbetet kontaktas byggledare för arbetet,
Ulf Jansson: 070-861 05 10. 


Det här projektet är en del av Stockholms framtida vattenförsörning

För att kunna möta framtidens utmaningar har vi tagit ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning. Fram till 2050 kommer vi systematiskt bygga ut, modernisera och renovera våra två vattenverk i Lovö och Norsborg, våra 11 vattentorn och huvudvattenledningsnätet. Totalt ska ett 100-tal åtgärder och en mängd stora strategiska vägval genomföras. Renoveringen av Trekantens vattentorn är en av dessa 100-talet åtgärder.

Ladda ner dokument om Trekanten

Relaterade projekt

Länna vattentorn

Länna vattentorn som byggdes under 1960-talet och ska nu renoveras. Arbetena pågår till och med 2023.

Förnyelse av Ugglevikens vattentorn

Vattentornet i Uggleviken på norra Djurgården är mer än 80 år gammalt och behöver förnyas.

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi tar ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning för att kunna möta framtidens utmaningar.