Till sidans huvudinnehåll

Utvecklingsprojekt

Innerstan

Ugglevikens vattentorn

Ugglevikens vattentorn på Norra Djurgården i Stockholm byggdes 1935 och är ett av våra äldsta vattentorn. Det har till uppgift att lagra och utjämna förbrukningen av dricksvattnet över dygnet, och utgör en viktig del i dricksvattenförsörjningen.

Ugglevikens vattentorn sticker upp över träden i Lill Jansskogen

Staden växer och vi blir fler som behöver vatten. Samtidigt förändras klimatet och miljökraven ökar, och det är därför som vi nu bygger ut, moderniserar och renoverar infrastrukturen för vatten. Det innefattar vattentorn, vattenverk och ledningsnät, där just Ugglevikens vattentorn utgör en viktig pusselbit i ledningssystemet.

Aktuellt just nu

2023
Detaljplanen överklagad. Läs mer om planprocessen på Stadsbyggnadskontorets hemsida

2022
Kommunfullmäktige antog detaljplanen.
Granskning av detaljplanen för ett nytt vattentorn i Uggleviken genomfördes. 

2021
Samråd genomfördes under tiden 1 juni till och med 7 september 2021.
Handlingar kring detta hittar du på: Stadsbyggnadskontorets hemsida


Detaljplan 

Ugglevikens vattentorn syns över stora delar av Stockholm redan i dag, och eftersom det nya tornet behöver bli högre, kommer det att bli ett landmärke i Stockholms stadsbild. Det ställer krav på att det nya tornet utformas med en medveten och omsorgsfull arkitektonisk gestaltning, och syftet är att det nya tornet ska anpassas till platsens mycket höga kultur- och naturvärden. Därför har stadsbyggnadsnämnden beslutat att en detaljplan behöver tas fram. 

Tidplan och tillståndsprocess

Ugglevikens vattentorn ligger utanför detaljplanelagt område i Nationalstadsparken och en detaljplaneprocess pågår just nu för att möjliggöra förnyelsen. Projektet kommer, efter att detaljplanen fått laga kraft, att kräva bygglov samt övriga tillstånd.

Läs mer om detaljplaneprocessen för Ugglevikens vattentorn

Förnyelse av vattentornet 

Det nuvarande vattentornet i Uggleviken är mer än 80 år gammalt och behöver förnyas. Samtidigt visar förstudier att tornet behöver bli 5 meter högre och få 50 procent större volym. Men då det inte går att renovera och bygga om tornet för att motsvara de behoven, planerar vi att ersätta det nuvarande tornet med ett nytt.
 

Varför behöver vi bygga ett nytt vattentorn?

Vattentornet i Uggleviken är helt enkelt för gammalt, men också för lågt i sin utformning, och blir därför ett hinder för att nyttja flera vattentorns fulla kapacitet. Men genom att höja den så kallade bräddnivån för vattentornet med 5 meter kan vi förbättra leveranssäkerheten, upprätthålla god vattenomsättning och samtidigt hålla en högre trycknivå i hela innerstaden. Illustrationerna nedan visar hur det fungerar.  

Uggleviken, nuläge_805x394.jpg  Vattenvolymen i tornet behöver öka med 50 procent, från 18.000 m3 till 27.000 m3.
 
Uggleviken, nybyggd_805x394.jpg
Genom att höja bräddnivån med 5 meter kan vi förbättra bl.a. leveranssäkerheten. 
 

Lokalisering av det nya vattentornet

Stadens ledningsnät är byggt utifrån att det ligger ett vattentorn på samma plats som det nuvarande, och det skulle medföra stora konsekvenser att lägga det nya tornet på en annan plats i Stockholm. Därför har en lokaliseringsutredning om det gjorts som går att återfinna i sin helhet på Stadsbyggnadskontorets hemsida.

Läs mer om pågående planarbete för Ugglevikens vattentorn
 

Gestaltning av det nya vattentornet

I samband med att stadsbyggnadsnämnden den 28 maj 2020 beslutade om planuppdrag för detaljplan med syfte att pröva möjligheten att uppföra en ny vattenreservoar i Uggleviken, uttalade stadsbyggnadsnämnden särskilt att processen som avser vattenreservoarens gestaltning bör ske genom parallella uppdrag. 

Det parallella uppdraget genomfördes under hösten 2020, där en öppen inbjudan för arkitektkontor genomfördes och tre kontor kvalificerade sig till det parallella uppdraget; &Rundquist tillsammans med Nivå och ELU, White Arkitekter tillsammans med ELU samt Wingårdhs Arkitekter tillsammans med SWECO. 

En bedömningsgrupp som bestod av personer med kompetens inom arkitektur, landskapsarkitektur, konstruktion och dricksvattenförsörjning utvärderade förslagen och landade i att Wingårdhs Arkitekters förslag hade bäst förutsättningar att arbeta vidare med. Det är detta förslag som nu ligger till grund för den föreslagna gestaltningen i planprocessen. 

Renoveringen av Ugglevikens vattentorn är en del av Stockholms framtida vattenförsörjning

För att kunna möta framtidens utmaningar har vi tagit ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning. Fram till 2050 kommer vi systematiskt bygga ut, modernisera och renovera våra två vattenverk i Lovö och Norsborg, våra 11 vattentorn och huvudvattenledningsnätet. Totalt ska ett 100-tal åtgärder och en mängd stora strategiska vägval genomföras. Renoveringen av Ugglevikens vattentorn är en av dessa 100-talet åtgärder.  
 

Kontakt

Rickard Andersson

Programledare

Telefon: 08-522 120 00

E-post: rickard.andersson@svoa.se

Relaterade projekt

Länna vattentorn

Länna vattentorn som byggdes under 1960-talet och ska nu renoveras. Arbetena pågår till och med 2023.

Renovering av Trekantens vattentorn

För att säkra dricksvattenförsörjningen i framtiden renoverar vi nu Trekantens vattentorn.

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi tar ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning för att kunna möta framtidens utmaningar.