Till sidans huvudinnehåll

Avfallsplan

2021-2024

Avfallsplan

Avfallshantering ska vara en självklar del av vardagen, där det är enkelt att sopsortera, återvinna och återbruka. När var och en av oss producerar så mycket som ett halvt ton avfall varje år så krävs att vi alla hjälps åt för att nå målet med minskade avfallsmängder.

Avfallsplanen behövs för att ange vilka mål Stockholm har för avfallet och hur man ska arbeta strategiskt för att nå dit.

Avfallsplan 2021-2024

Avfallsplanen för 2021-2024 antogs av kommunfullmäktige den 22 mars 2021 och den gäller till och med 2024. Avfallsplanen tar avstamp i de globala, nationella och regionala miljömålen och sätter ramarna för hur stadens avfall ska hanteras under de kommande åren. Vi kan bara skapa en modern avfallshantering som både är miljö- och klimatsmart om vi sätter människan i centrum och har fokus på hur avfallshanteringen ska förbättras och förenklas.

Genom att ta avstamp i EU:s avfallshierarki ser vi till att hela tiden arbeta för att förebygga uppkomsten av avfall och främja återanvändning. Ändliga resurser ska tas till vara för att kunna återvinnas och det avfall som ändå uppstår ska tas om hand på bästa möjliga sätt för att vi ska uppnå största möjliga resurseffektivitet

Avfallsplanen utgör den ena delen av kommunens renhållningsordning medan den andra delen utgörs av föreskrifter. De två delarna kan förnyas vid olika tidpunkter.