Till sidans huvudinnehåll

Smedslätten

Smedslätten

Etableringsområde Smedslätten

Senast uppdaterad:

Framdriftskarta: Följ våra arbeten

Senast uppdaterad:

Sprängningar

Senast uppdaterad:

Transporter

Senast uppdaterad:

Tunnelsträckningen Bromma

Senast uppdaterad:

FAQ – Vanliga frågor och svar

faq-smedslatten14546
Klicka på frågan eller plustecknet för att fälla ut svaret.
 • Hur mycket lastbilstransporter kör på Alviksvägen och hur påverkas trafik och utsläpp?

  Transporterna till och från vår etablering i Smedslätten kör norrut på Alviksvägen mot Drottningholmsvägen. Nu under den första perioden när vi spränger fram tunneln är antalet transporter som flest. När tunneln är färdigsprängd kommer vi att behöva transportera betong och annat material till etableringen. Då rör det sig om betydligt färre transporter per dag.

  Vi har tillstånd att köra transporter till och från etableringen på vardagar kl 7-22.

  Alviksvägen har bärighetsklass 2, vilket innebär att vägen klarar fordon med en bruttovikt på max 51,4 ton. Våra lastbilar överskrider givetvis inte det. Enligt Stockholms stads mätningar åkte redan innan våra arbeten inleddes flera tusen fordon per dag på Alviksvägen (3350 bilar och 160 tunga fordon per dag räknat vid Djurklouvägen, siffran ökar till över 10 000 bilar per dag i norra ändan av Alviksvägen). Våra lastbilstransporter måste självklart hålla sig till gällande hastighetsbegränsningar, precis som alla andra fordon som dagligen åker på Alviksvägen.

  Inför vår tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen gjordes flera utredningar av vilken påverkan vi kan förvänta oss av byggtrafiken från tunneln. I projektet körs endast lastbilar som är av miljöklass Euro VI, vilket är den högsta miljöklassen som finns för lastbilar. Utredningen kom fram till att utsläppen kommer att öka med 5-15 % under våra arbeten jämfört med rådande trafikförhållanden. Sammantaget innebär detta en obetydlig förändring jämfört med redan existerande trafik.

  Utredningarna visade också att trafikflödet på Alviksvägen har fritt flöde och inte kommer att påverkas märkbart av våra transporter.

  Ladda ner rapporten om Tung trafik på Alviksvägen

 • Hur mycket buller hörs från byggetableringen?
  Naturvårdsverket har riktlinjer för hur mycket störande ljud det får komma från byggarbetsplatser, och projektet följer dessa. Enligt riktlinjerna (NFS 2004:15) får störningarna från arbetsplatsen inte överstiga 
  • 45 dBA (inomhus) och 60 dBA (utomhus) helgfria vardagar kl 7-19 
  • 35 dBA (inomhus) och 50 dBA (utomhus) helgfria vardagar kl 19-22

  Övriga tider har vi inga störande arbeten alls.

  Upplever du att du störs av buller som överstiger Naturvårdsverkets riktlinjer ska du höra av dig till projektet.

 • Varför transporteras inte bergmassorna sjövägen istället för med lastbil?

  Stockholm Vatten och Avfall har utrett sjövägen  som alternativa transportväg. Alternativet valdes bort, framför allt på grund av att det skulle leda till buller för omgivningen när bergmassor lastas på pråmar. För att kunna transportera bergmassor sjövägen behöver hamnar byggas, vilket skulle ta stora områden i anspråk i vattnet och på land. Ett så omfattande bygge står inte i proportion till den mängd berg vi ska transportera bort. Att använda det allmänna vägnätet ger minst miljöpåverkan.

  Läs mer om sjötransporter som alternativ i miljökonsekvensbeskrivningen sid 126

 • Hur påverkas mitt hus av era tunga transporter på Alviksvägen?

  Inför våra arbeten har ett oberoende besiktningsföretag gjort fullskaleförsök och mätt hur lastbilar påverkar hus vid Alviksvägen. Mätningarna har utförts enligt svensk standard genom att sätta vibrationsmätare på ett antal hus närmast Alviksvägen. Testerna visade att vibrationerna från en fullastad lastbil inte i något fall orsakar vibrationer utöver de som normalt förekommer i byggnaderna, och att husen inte kan ta skada av lastbilstransporterna.

  Ladda ner rapporten Fullskaleförsök transporter Bromma

 • Smedslätten är ett sättningskänsligt område. Jag är rädd att mitt hus tar skada av tunnelbygget.

  Som en förberedelse för våra arbeten har vi gjort många och noggranna utredningar kring hur mark och byggnader kan påverkas av våra arbeten. I vårt tillstånd från Mark- och miljödomstolen finns beskrivet hur vi ska arbeta för att undvika skador.

  Stockholm Vatten  och Avfall mäter kontinuerligt grundvattennivån och gör sättningsmätningar i sättningskänsliga områden som Smedslätten, och vi följer upp mätningarna löpande. Det vi kan se på mätningarna är att det redan innan våra arbeten började förekom pågående sättningar i ert område. Dessa sättningar beror på naturliga variationer och är alltså inte kopplade till våra arbeten med avloppstunneln. Under byggtiden arbetar vi på flera olika sätt för att undvika sättningsskador i känsliga områden.  Det gör vi till exempel genom tätning och injektering av berg i tunneln och, om vi märker att det behövs, fylla på med vatten genom infiltrationsbrunnar som vi borrat (så kallad skyddsinfiltration).

  Om ditt hus ligger i ett särskilt sättningskänsligt område gör vi en förbesiktning på huset innan våra arbeten startar.

 • Varför har ni valt att sätta en gräns på 150 meter från tunnelsträckningen för besiktning av hus?

  Vi gör besiktningar på alla byggnader som ligger inom ca 150 meter från sprängplatsen. Vi kommer inte att göra besiktningar på hus som ligger längre bort än 150 meter, om husen inte bedöms ligga i särskilt sättningskänsliga områden.

  Enligt Svensk standard (SS 4604866:2011) ska normalt alla byggnader besiktigas om de ligger inom 50 meter från sprängplatsen vid grundläggning på berg och inom 100 meter vid grundläggning på lera. Svensk standard är något som branschen följer och bygger på erfarenheter från många decennier tillbaka där man vet hur sprängningsarbeten kan påverka omgivningen. Vi har valt att utöka det besiktningsområdet till 150 meter för hela tunnelsträckningen, vilket ger oss en mycket god extra marginal. Även om ditt hus är längre bort än 150 meter är det möjligt att du kommer att känna av sprängningar och vibrationer, men det betyder inte att huset kommer att ta skada.

 • Kan vi använda pulkabacken i Smedslätten?

  Ja. Vår etablering under byggtiden ligger på fotbollsplanen längst ner i pulkabacken i Ålsten. Den allra största delen av pulkabacken går bra att använda som vanligt under hela byggtiden. Etableringen är ordentligt inhängnad med skydd för pulkaåkare. En gångväg är anlagd bakom etableringsytan för att komma fram till backen. När vi är klara med våra arbeten återställs marken helt och hållet.

 • Kommer det att släppas ut lukt och föroreningar från Skorstenen i Ålstensskogen?

  Nej. I Ålstensskogen väster om Ålstens skogsväg kommer vi att bygga en 30 meter hög skorsten för att ventilera luften från avloppstunneln. Luften renas med hjälp av fotooxidation och aktiverat kolfilter och är helt luktfri när den släpps ut.

  Luft som ventileras från avloppstunneln kan innehålla ett brett spektrum av kemiska ämnen samt olika mikroorganismer beroende på vad som har spolats ner i avloppet. Genom reningstekniken i skorstenen kommer dessa ämnen att brytas ned (oxideras) eller fastläggas (adsorberas) så att de inte längre finns kvar i luften som släpps ut ur skorstenen. Olika svavelföreningar utgör den största andelen luktande ämnen och svavelväte är den mest framträdande luktande föreningen. Svavelväte är toxiskt vid höga exponeringar (t.ex. om man kryper ner i en avloppsledning) men den huvudsakliga anledningen för att rena luften är det upplevda obehaget av illaluktande ämnen som sällan är toxiska i sig.

 • När tunneln är klar, kommer det att vara någon avloppsrening i Smedslätten då?

  Nej. Ingen avloppsrening eller grovrening kommer att finnas i Smedslätten eller någon annanstans i Bromma när tunneln tas i bruk. Avloppsvattnet från Bromma leds via tunneln till Sicklaanläggningen under Hammarbybacken, där bland annat grovrening görs. (Grovrening är det första steget i reningsprocessen, där avloppsvattnet silas genom ett galler och tar bort sådant som inte borde ha spolats ner i toaletten.)

  I Smedslätten kommer det när vi är klara endast att finnas ett sandfång, alltså en ficka som samlar upp grus och sand för att undvika att ledningarna i tunneln under Mälaren slammar igen. Sandfickan kommer att behöva tömmas uppskattningsvis en gång per år. Tömningen går till så att en slamsugningsbil åker in i berget vid Alviksvägen och suger upp gruset. Det kommer inte medföra någon lukt för de kringboende eftersom hanteringen sker inne i berget.

  När tunneln är färdigbyggd och Bromma reningsverk kan läggas ned kommer inga illaluktande slamtransporter alls att behöva åka i Bromma.

 • Hur återställs området i Smedslätten när ni är klara med projektet?

  Hela etableringsområdet i Smedslätten kommer att återställas till sitt ursprungliga skick när vi är klara, men med några undantag. En port in i berget vid Alviksvägen öster om pulkabacken kommer att finnas kvar för att vi ska kunna komma åt att göra underhåll i tunneln och vid behov, cirka en gång per år, tömma en sandficka.

  I Ålstensskogen kommer den nya ventilationsskorstenen att stå kvar. I samband med bygget av skorstenen behöver fyra träd tas ned. När vi är klara kan vi återplantera ett träd.

Senast uppdaterad:

Nyhetsbrev

Senast uppdaterad: