Till sidans huvudinnehåll

Vanliga frågor och svar - FAQ

Vanliga frågor och svar - FAQ

Om projektet

om-projektet11500
Klicka på frågan eller plustecknet för att fälla ut svaret.
 • På vilket sätt blir miljön bättre av projektet?

  Med dagens system måste vi ibland vid kraftiga regn som översvämmar avloppen släppa ut orenat avloppsvatten (brädda) i Mälaren. När vi bygger den nya avloppstunneln mellan Bromma och Sickla minskar vi bräddningar till Mälaren, genom att ansluta Årstatunnelns bräddtunnel och pumpstationer.

  Med den nya reningstekniken med membranteknik (MBR) kommer våra utsläpp av kväve och fosfor till Östersjön att minska avsevärt. Med MBR-tekniken kommer avloppsvattnet också att renas från mikroplaster och andra små partiklar partiklar större än 0,04 mikrometer.

  Dagens tunga transporter av avloppsslam genom bostadsområden i Bromma och Sickla försvinner när avloppsreningen helt flyttar in i berget vid Henriksdal.

 • Vad är kostnaden för projektet?

  Projektets hela kostnad är beslutad till 9,2 miljarder kronor, varav ombyggnaden av Henriksdals reningsverk med Sicklaanläggningen står för ca 80 procent och nya avloppstunneln står för ca 20 procent.

  Projektets budget har utökats sedan inriktningsbeslutet 2013. Det har flera skäl, men framför allt handlar det om att det är ett mycket komplext arbete och tar längre tid än först beräknat att bygga om ett reningsverk som hela tiden måste vara i drift. Andra orsaker är i efterhand fattade beslut om att öka kapaciteten i Sicklaanläggningen och det behövs mer utrymmen än först planerat för teknik i Henriksdal.

  För att täcka kostnaden för investeringen kommer vattenavgiften att behöva höjas successivt från 10 till 12,50 kronor per kubikmeter. Men även efter höjningen kommer vattenavgiften i Stockholm att vara en av de lägsta i Sverige.

 • Varför lägger ni ner Bromma reningsverk?

  Inför beslutet om Stockholms framtida avloppsrening utreddes olika alternativ. Att ha kvar Bromma reningsverk utreddes noggrant och prövades av Mark- och miljödomstolen. Där gjordes en sammanvägd bedömning av miljö och samhällsekonomi. Deras beslut var att nedläggning av Bromma reningsverk var det bästa.

  Bromma reningsverk har en betydligt sämre rening av kväve än vad Henriksdal har. Att bevara Bromma reningsverk skulle kräva en uppgradering av kapaciteten och en utbyggnad av verket.

  En utbyggnad av Bromma reningsverk är inte ett rimligt alternativ, framför allt eftersom fler stora bergrum i Nockebyberget, där en del av Bromma reningsverk ligger, är mycket olämplig i ett känsligt område med mycket bebyggelse i närheten. Det går heller inte att bygga ut de ytliga bassängerna vid Åkeshovsanläggningen, eftersom det krävs säkerhetsavstånd till den närmaste bebyggelsen. Det skulle dessutom inte finnas möjlighet till framtida utbyggnad för ökad och förbättrad rening och biogashantering i Bromma.

  Att koncentrera verksamheten till ett reningsverk är bäst ur miljösynpunkt och är också det mest kostnadseffektiva alternativet.

  Med alternativet att ha kvar Bromma reningsverk skulle vi förlora flera miljöfördelar som vi nu får med det beslutade alternativet. Till exempel minskade bräddningar i Mälaren och mer effektiv och säkrare framställning av biogas. Allt vatten i Bromma skulle med det alternativet inte kunna renas med membranteknik, vilket nu kommer ske i Henriksdal.

  Den nya avloppstunneln från Bromma till Sicklaanläggningen är dessutom en investering som möjliggör en framtida utbyggnad av bostäder i söderort, eftersom avlopp från ny bebyggelse kan anslutas till tunneln. Utan den nya avloppstunneln skulle nya exploateringar i söderort kräva en ny lång tunnel till Sicklaanläggningen.

  Framtida drift- och reinvesteringskostnader samt investering i ny teknik skulle också bli högre med två reningsverk.

 • Vad händer med Bromma reningsverk när tunneln tas i drift?

  När den nya avloppstunneln är färdigbyggd och tas i bruk kommer Stockholm Vatten och Avfall att avveckla all verksamhet i Bromma reningsverk. Därefter kommer Stockholms stad att ta över marken.

 • Vad finns det för risker med att spränga i närheten av bostäder?

  Det är ovanligt att bostäder skadas vid sprängningar. För att ändå säkerställa att våra sprängningar inte orsakar skador på fastigheter i närheten genomför vi förbesiktningar av de fastigheter som ligger inom vårt påverkansområde. När våra sprängningsarbeten är klara görs en efterbesiktning. Om en skada på fastigheten upptäcks efter att vi har sprängt i området kan du som fastighetsägare ansöka om ersättning. Ett oberoende besiktningsföretag gör då en skadeutredning för bedöma orsakssambandet mellan skadan och utförda arbeten. Du ersätts fullt ut för de skador som bedöms vara orsakade av våra sprängningar

 • Kommer den nya tekniken att rena bort läkemedelsrester?

  Nej, i nuläget har projektet inte fått uppdraget att införa läkemedelsrening,  men den nya tekniken ger bättre möjlighet att på sikt rena bort även läkemedel. 

  För närvarande deltar Stockholm Vatten och Avfall i olika forsknings- och utvecklingsprojekt för att utreda vilken teknik som är bäst och mest resurseffektiv. Vi samarbetar även aktivt med naturvårdsverket för att klargöra status i Östersjön och tidigt veta vilka krav som kan komma att ställas från myndigheter.

  Redan med dagens teknik renas en del läkemedel bort innan vattnet släpps ut i Östersjön. Många läkemedel bryts ner i vatten. Vanliga huvudvärkstabletter renas bort till 99 procent. I övrigt är det olika från läkemedel till läkemedel.

Henriksdals reningsverk och Sicklaanläggningen

reningsverket11508
Klicka på frågan eller plustecknet för att fälla ut svaret.
 • Vad är det som gör membrantekniken så effektiv?

  Membrantekniken bygger på principen att slammet skiljs från det renade avloppsvattnet genom att vattnet filtreras genom en fysisk barriär, ett membran, med mycket små porer. Det gör att mindre partiklar, mikroplaster och föroreningar kan fångas upp. Tekniken öppnar även upp möjligheten att få bort läkemedelsrester.

  Membrantekniken är yteffektiv och kräver mindre utrymme, vilket gör att vi kan flytta in all rening i berget vid Henriksdal.

  Större mängder vatten kan renas och vattnet som släpps ut blir renare och överskrider med marginal de tuffare utsläppskraven.

  Systemet byggs upp av moduler och totalt är det 1008 membrankassetter som ska installeras i Henriksdalsverket. Membranteknik är en beprövad metod som använts framgångsrikt i ett antal andra storstäder men Henriksdal blir ett av världens största med den här tekniken.

  Vi har också genomfört ett lyckat pilotprojekt för att testa tekniken.

 • Vad är det ni spränger under Hammarbybacken?

  Insprängt i berget vid Hammarbybacken ligger Sicklaanläggningen som är en del av Henriksdals reningsverk. Den befintliga anläggningen ska byggas till och kompletteras med flera reningssteg. Idag finns grovrening i anläggningen, men när ombyggnaden är klar kommer anläggningen att rymma grovrening, sandfång samt kemisk rening med försedimentering. Totalt ska vi spränga ut cirka 530 000 m³ fast berg – i volym nästan motsvarande Globen.

Avloppstunneln Bromma-Sickla

tunneln11512
Klicka på frågan eller plustecknet för att fälla ut svaret.
 • Varför väljer ni just den här tunnelsträckningen?

  Vårt mål har varit att bygga en så kort tunnel som möjligt och samtidigt påverka boende utmed tunnelsträckningen så lite som möjligt. Därför går tunneln i största möjliga mån under stadens egen mark och under befintliga tunnlar. Vi behöver också ta hänsyn till geologiska förutsättningar, eftersom det är bättre att bygga tunnel i berg än i lera. En annan förutsättning för projektet är att tunneln måste passera Eolshälls pumpstation i Hägersten.

 • När börjar tunneln byggas och när blir den klar?

  Arbetet med den nya avloppstunneln inleddes i januari 2020. 

  Sprängningsarbeten pågår på alla sex etableringar under 2020-24. 

  Tunneln kommer att vara klar att tas i bruk 2026.

  Följ våra arbeten på vår interaktiva karta

 • Vad finns det för risker med att bygga tunneln?

  Stockholms underjord är fylld med många olika tunnlar för bilar, tåg, el, gas, fjärrvärme, bredband, vatten och avlopp. Det finns stor kunskap och erfarenhet av att bygga tunnlar under Stockholm och det är mycket ovanligt att tunnelbyggen leder till skador.

 • Vilka områden påverkas särskilt mycket under tunnelbygget?

  På sex platser utmed tunnelsträckningen finns byggetableringar där vi bygger arbetstunnlar ner till avloppstunneln. Platserna har valts för att miljön ska påverkas så lite som möjligt. På området finns byggbodar, fordon och material som behövs för arbetet. Byggetableringarna är placerade i

  Till och från etableringsområdena kör lastbilstransporter med bergmassor. Lastbilarna måste följa särskilt anvisade vägar. Störande ljud avtar ju längre bort från området man kommer. När tunneln är färdigbyggd återställer vi området i samråd med markägaren.

 • Varför transporteras inte bergmassorna sjövägen istället för med lastbil?

  Stockholm Vatten och Avfall har utrett sjövägen som alternativ transportväg. Alternativet valdes bort, framför allt på grund av att det skulle leda till buller för omgivningen när bergmassor lastas på pråmar. För att kunna transportera bergmassor sjövägen behöver hamnar byggas, vilket skulle ta stora områden i anspråk i vattnet och på land. Ett så omfattande bygge står inte i proportion till den mängd berg vi ska transportera bort. Att använda det allmänna vägnätet ger minst miljöpåverkan.

  Läs mer om sjötransporter som alternativ i miljökonsekvensbeskrivningen sid 126

Störningar från våra arbeten

storningar11519
Klicka på frågan eller plustecknet för att fälla ut svaret.
 • Hur mycket störs närboende av byggprojektet?

  När vi spränger märks det för dig som bor i närheten, både som stomljud när vi borrar och som en knall vid själva sprängningen. Störningarna från sprängningar och borrljud är som högst när tunnelfronten är som närmast bostaden. Allteftersom tunneln drivs framåt avtar ljudet.

  Sprängningar och störande ljud

 • Blir närboende störda av tunga transporter?

  Ja, det förekommer tunga transporter i de områden där vi spränger eftersom vi behöver transportera bort bergmassorna från sprängningarna. Lastbilarna utgår från byggetableringarna och måste följa särskilt anvisade vägar. Antalet transportrörelser varierar under byggprocessen.

  Tunga transporter

 • Varför spränger ni så sent på kvällen?

  Vi har tillstånd att arbeta kl 07–22 på vardagar. Vi använder den tiden för att arbetet ska gå snabbare framåt. På så sätt minskar vi den totala tid som arbetet är störande för de som bor och jobbar i området. 

  Ibland spränger vi sent på kvällen. Det beror på att sprängsalvorna måste anpassas efter den arbetscykel vi har med borrning, laddning, sprängning, lastning och så vidare för att arbetet ska kunna ske så effektivt som möjligt och inte dra ut på tiden.

 • Kan jag få ersättningsboende om jag störs av buller?

  Grundregeln är att den som drabbas av ljud över Naturvårdsverket riktvärde på 45 dBA dagtid respektive 35 dBA under kvällstid under mer än en vecka erbjuds ersättningsboende. Men det kan också spela in om man till exempel jobbar hemma, är pensionär eller om man har ett jobb som gör att man behöver sova på dagen. Om du skulle känna att störningen blir så jobbig att du inte kan bo kvar hemma så är du garanterad ersättningsboende under den period då överskridandet pågår. 

Frågor om skador, ersättning och besiktning

skador-och-ersattning11525
Klicka på frågan eller plustecknet för att fälla ut svaret.
 • Hur vet jag att mitt hus eller lägenhet inte tar skada av sprängningarna?

  Det är ovanligt att byggnader tar skada av sprängningar. För att säkerställa att ditt hus eller lägenhet inte påverkas av vårt arbete görs noggranna besiktningar av alla byggnader inom 150 meter från våra arbeten, både före och efter bygget. Besiktningen görs av ett oberoende besiktningsföretag.

  Vibrations- och bullermätare finns uppsatta på utvalda fastigheter där vi spränger. Varje enskild sprängning mäts noga för att kontrollera att allt ligger inom gränsvärdena så att byggnader och annan egendom inte tas skada. Varje sprängsalva anpassas efter omgivningen.

  Om vårt arbete trots det skulle orsaka en skada hos dig ersätts du fullt ut.

  Film: Omgivningskontroll - så fungerar det

  Besiktning, skador och ersättning

 • Hur ersätts jag om jag får skador på min fastighet?

  Om du upptäcker en skada på din fastighet efter att vi har sprängt i ditt område kan du ansöka om ersättning. Ett oberoende besiktningsföretag gör då en skadeutredning för bedöma orsakssambandet mellan skadan och utförda arbeten. Du ersätts fullt ut för de skador som bedöms vara orsakade av tunnelbygget.

 • Hur ska jag göra om jag får skador i min lägenhet?

  Om du vill anmäla en skada vänder du dig till oss på telefonnummer 08-522 128 80 eller e-post framtidensavloppsrening@svoa.se. Vi registrerar ärendet och ett oberoende besiktningsföretag gör sedan en bedömning av orsakssambandet mellan skadan och våra arbeten. Du får sedan ett beslut skickat till dig. Du ersätts fullt ut för de skador som
  bedöms vara orsakade av våra arbeten.

 • Kan jag få ersättning om saker förstörs av sprängningar?

  Ja, du kan ansöka om ersättning om något du äger tar skada av vårt arbete. Ett exempel skulle kunna vara att något ramlar från väggen av vibrationerna. Ett oberoende besiktningsföretag gör då en skadeutredning för bedöma orsakssambandet mellan skadan och utförda arbeten. Du ersätts fullt ut för de skador som bedöms vara orsakade av våra arbeten.

  Tänk på att se över ditt hem så att ömtåliga saker inte står långt ut på hyllor och att du har säkra krokar till tavlor och annat. Du ansvarar själv för att ha satt upp och placerat ömtåliga föremål på ett ändamålsenligt sätt.

 • Hur går det till med besiktning?

  Alla byggnader och anläggningar som kan påverkas av projektet besiktas av ett oberoende besiktningsföretag, både före och efter arbetet. Vi besiktar alla byggnader inom en radie av 150 meter från tunnelbygget, Henriksdalsberget och Sicklaanläggningen. I god tid innan vi börjar våra arbeten får du som är berörd information om besiktning i din brevlåda. Man besiktar så nära inpå byggstart som möjligt, cirka en månad innan bygget kan börja påverka byggnaderna.

 • Varför har ni valt att sätta en gräns på 150 meter från tunnelsträckningen för besiktning av hus?

  Innan våra arbeten startar kommer vi att göra besiktningar på alla byggnader som ligger inom ca 150 meter från tunnelsträckningen. Vi kommer inte att göra besiktningar på hus som ligger längre bort än 150 meter.

  Enligt Svensk standard (SS 4604866:2011) ska normalt alla byggnader besiktigas om de ligger inom 50 meter från sprängplatsen vid grundläggning på berg och inom 100 meter vid grundläggning på lera. Svensk standard är något som branschen följer och bygger på erfarenheter från många decennier tillbaka där man vet hur sprängningsarbeten kan påverka omgivningen. Vi har valt att utöka det besiktningsområdet till 150 meter för hela tunnelsträckningen, vilket ger oss en mycket god extra marginal. Även om ditt hus är längre bort än 150 meter är det möjligt att du kommer att känna av sprängningar och vibrationer, men det betyder inte att huset kommer att ta skada.

 • Vilken ekonomisk ersättning får jag om tunneln dras under min fastighet?

  Om tunneln ska dras under din fastighet får du en engångsersättning av Stockholm Vatten och Avfall. Först görs en bedömning av hur mycket intrånget på din fastighet är värt. Sedan får du ett förslag på markupplåtelseavtal som reglerar hur mycket ersättning du ska få. Principerna för ersättningen regleras i Expropriationslagen som säger att fastighetsägaren ska få en intrångsersättning utifrån en bedömd marknadsvärdeminskning inklusive ett påslag om 25 procent. I markupplåtelseavtalet vi erbjuder höjer vi dessutom det beloppet med 20 procent.

  Om du väljer att inte teckna markupplåtelseavtal med oss lämnas frågan över till Lantmäteriet för beslut. Du kan också välja att skriva under markupplåtelseavtalet utan att acceptera ersättningen vi erbjuder. I så fall är vi överens om alla andra villkor i avtalet och det är enbart frågan om ersättning som hänskjuts till Lantmäteriet.

 • Hur påverkas mitt hus av era tunga transporter?

  Inför våra arbeten har ett oberoende besiktningsföretag gjort fullskaleförsök och mätt hur lastbilar påverkar hus utmed transportvägarna. Mätningarna har utförts enligt svensk standard genom att sätta vibrationsmätare på ett antal hus närmast transportvägen. Testerna visade att vibrationerna från en fullastad lastbil inte i något fall orsakar vibrationer utöver de som normalt förekommer i byggnaderna, och att husen inte kan ta skada av lastbilstransporterna.

  Ladda ner rapporten Fullskaleförsök transporter Bromma

 • Hur påverkas min bergvärmepump av tunnelbygget?

  Utmed tunnelsträckningen finns det ett antal fastigheter som har bergvärmepumpar som kommer att påverkas av bygget. Om du har en bergvärmepump som påverkas mycket av tunneln har du blivit kontaktad av Stockholm Vatten och Avfall för att göra en utredning hur mycket din bergvärme påverkas och vilken ersättning du ska ha för det. 

  Har du en energibrunn inom det påverkansområde som kan påverkas av en mindre grundvattensänkning kommer du också att få en ersättning. Stockholm Vatten och Avfall har med hjälp av kända register kartlagt alla energibrunnar inom påverkansområdet och beräknat hur tunneln kan påverka grundvattennivån i brunnarna. Ersättningen ska beslutas i Mark- och miljödomstolen. Läs mer här.