Till sidans huvudinnehåll

Miljöaspekter under byggtiden

Miljöaspekter under byggtiden

Luftburet buller, stomljud och vibrationer

Skydd av grundvatten

Hantering av länshållningsvatten i projektet

Masshantering

Luftföroreningar

Kemiska produkter och byggvaror

Klimatpåverkan

Avfall och nedsmutsning

Natur- och kulturvärden