Till sidans huvudinnehåll
}

Om projektet

Så här kan du påverkas av projektet

Sprängningar och störande ljud

När man spränger i berg kan det både höras och kännas av personer som befinner sig i närheten.
Man med ryggen mot kameran står framför en fasad och skriver i ett besiktningsprotokoll.

Besiktning, skador och ersättning

Fastigheter i närheten av våra arbeten besiktas före och efter sprängningarna. Om vårt arbete orsakar en skada hos dig ersätts du fullt ut.

Tunga transporter

Under arbetet behöver vi transportera bergmassor och betong. Transporterna utgår från etableringsområdena och följer särskilt anvisade vägar.

För fastighetsägare

Vi har valt tunnelsträckningen för att så få privata fastigheter som möjligt ska påverkas. Om din fastighet ligger utmed tunneln erbjuds du en ersättning.

Miljöarbetet i projektet

Miljöarbetet i projektet

Under byggtiden kommer SFA att påverka miljön, men vårt mål är att genomförandet ska ske med så liten miljöpåverkan som möjligt. Det uppnår vi bland annat genom att ställa miljökrav på våra entreprenörer kopplat till materialval, utformning och arbetsmetoder. Vi följer sedan upp att kraven efterföljs i produktion.

Miljöaspekter under byggtiden

Våra arbeten syns, hörs och märks på olika sätt i omgivningen. De arbetsmoment som påverkar miljön och människor kallas miljöaspekter och det som har störst miljöpåverkan kallas betydande miljöaspekter.