Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

Projektera för avfallshantering

Välj rätt avfallssystem för din byggnad

Här beskriver vi kort de insamlingssystem för hushållsavfall som kan väljas vid nybyggnation inom Stockholms stad.

Fullständig information och riktlinjer för alla system för avfallshämtning finns i broschyren Projektera och bygg för god avfallshantering.

Viktigt: Projektera och bygg för god avfallshantering har reviderats 2022-12-15 för att tydliggöra vilka upphissningsanordningar för bottentömmande behållare som är godkända, se sid 23. Dessa avser enbart 1- och 2- krokssystem med fast mothåll.

Stationär sopsug

En stationär sopsug är ett slutet system där avfallet slängs i separata nedkast för att sedan transporteras via ett rörsystem till en terminal med containers. Avfallet transporteras genom samma huvudrör i marken, men inne i terminalen fördelas det till avsedd container.

I en stationär sopsug kan flera olika avfallsslag samlas in. Förutom restavfall och matavfall kan vissa förpackningsmaterial samlas in, exempelvis tidningar eller plastförpackningar.

Mest effektiva systemet för nybyggnadsområden

I större exploateringsområden bedöms stationär sopsug vara det mest effektiva systemet för att hantera stora volymer restavfall och matavfall från flerbostadshus.

Systemet ger god tillgänglighet för boende, bra arbetsmiljö för sophämtaren och bidrar till att minska transporter i området då all avfallshämtning sker från terminalen. Istället för från varje fastighet som krävs vid andra insamlingssystem.

Mobil sopsug

I en mobil sopsugsanläggning lagras avfall i slutna tankar i fastigheten. Tömning sker genom att sopsugsbilen ansluter till dockningspunkter där avfallet sugs direkt in i bilen. Dockningspunkter kan placeras i fasad eller i gatan.

Yteffektivt och flexibelt men eventuellt störande för närboende

Mobil sopsug är ett yteffektivt och flexibelt system då anläggningen placeras under marknivå samt att storleken på anläggningen kan anpassas efter behov.

Fastighetsägare ska dimensionera anläggningen så att risk för olägenhet förebyggs. Tömningstiden ska begränsas och inte behöva ske alltför ofta. Flera dockningspunkter ska heller inte anläggas intill varandra, eftersom tömningstiden på platsen då fördubblas och kan innebära olägenheter för intilliggande boende och verksamma.

Tillgången på yta samt buller vid tömning gör att insamlingen i en mobil sopsug bör avgränsas till restavfall och matavfall.

Bottentömmande behållare

I en bottentömmande underjordsbehållare sker tömning genom att en kranbil lyfter upp behållaren och öppnar dess botten så att avfallet töms ner i kranbilens container. Behållarna kan vara helt eller delvis nedgrävda och finns i olika modeller.

Kräver gott om utrymme

Bottentömmande behållare lämpar sig för områden med relativt låg exploateringsgrad då både placeringen samt angöring och tömning kräver gott om utrymme.

Behållarna kan användas både för hushållens och för verksamheternas avfall.

Kärlhämtning

Kärlhämtning är helt manuellt och innebär att hämtpersonal måste dra kärlet fram och tillbaka från hämtstället till angöringsplatsen vid hämtning.

Kärl finns i flera olika storlekar och utföranden, från 140 till 660 liters kärl med två, tre eller fyra hjul. Storleken på kärlet har betydelse för vilken typ av avfall som samlas in. Tunga avfallsslag som glas- och matavfall samlas alltid in i mindre kärl än exempelvis pappersförpackningar som är mer volymkrävande och behöver större plats.

Kärl placeras lämpligen i miljörum inomhus, i fristående miljöhus utomhus eller i kärlskåp.

Flexibelt system som lämpar sig väl som komplement

Kärlhämtning är lämpligt där till exempel sopsug eller bottentömmande behållare inte är fungerar eller där avfallsvolymerna inte förväntas bli stora nog.

Kärlhämtning är ett flexibelt system då antal kärl och storleken på dessa kan anpassas utefter fastighetens behov. Systemet är ofta lämpligt som ett komplementerande system för den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och tidningar.

Insamlingssystem för flytande avfall

Fettavskiljare

Alla verksamheter som riskerar att släppa ut mer fett än vad normalt hushållsavloppsvatten innehåller måste ha en fettavskiljare för att förhindra att fett släpps ut i avloppsnätet. Fett som hälls ner i avloppet stelnar och fastnar vilket orsakar stopp. Fett i större mängder uppkommer framför allt från verksamheter som hanterar livsmedel.

Exempel på sådana verksamheter är:

 • restauranger, gatukök, caféer
 • storkök och beredningskök
 • bagerier med flera.

Vid installation av fettavskiljare ska en bygganmälan upprättas till Stadsbyggnadskontoret.

Sluten matavfallstank

För verksamheter med stora volymer matavfall kan matavfallskvarn till sluten tank användas för en effektiv hantering. Exempel på sådana verksamheter:

 • Restauranger
 • Storkök
 • Caféer
 • Livsmedelsbutiker

Systemet är bra ur livsmedelshygienisk synpunkt då luktproblem och tömningsintervall minimeras. Tanken töms av en slambil med separat koppling, och går sedan till biologisk behandling och produktion av biogas.

Systemet med sluten matavfallstank ersätter inte kravet på att också ha en typgodkänd fettavskiljare. Vid installation av slutna matavfallstankar ska en bygganmälan upprättas till Stadsbyggnadskontoret.

Kombinerad matavfallstank och fettavskiljare, kombitank

Ytterligare ett system för att omhänderta matavfall via avfallskvarn är att installera en kombinerad matavfallstank och fettavskiljare, även kallad kombitank.

Systemet innebär att en avfallskvarn sätts in i anslutning till avloppet och helt eller delvis använder de befintliga avloppsledningarna. Framför fettavskiljaren installeras en slamtank som fångar in det mesta av matavfallet.

När en befintlig fettavskiljare kompletteras med avfallskvarn och separat tank krävs ingen bygganmälan då befintlig rördragning, avluftning och tömningsledning används. En kombitank kan också installeras på de ställen där det inte funnits någon fettavskiljare sen tidigare

Prioriteringsordning av insamlingssystem vid nybyggnationer

För att möta framtidens behov om fortsatt effektiv insamling av avfall med god arbetsmiljö ska maskinell insamling av avfall alltid utredas som förstahandsalternativ vid nybyggnationer.

Förutom den övergripande principen om maskinell hantering har vi tagit fram en prioriteringsordning som vägledning för val av insamlingssystem.

Det som i slutändan avgör vilket system som lämpar sig bäst är alltid det enskilda projektets specifika förutsättningar. För att skapa en helhetslösning krävs ofta en kombination av olika insamlingssystem.

Prioritetsordning

 1. Sluten matavfallstank eller kombitank
  Gäller enbart matavfall.
 2. Stationär sopsug
  Gäller både matavfall och restavfall.
 3. Bottentömmande behållare
  Gäller både matavfall och restavfall.
 4. Mobil sopsug
  Gäller både matavfall och restavfall.
 5. Kärl
  Gäller både matavfall och restavfall.
 6. Eftersortering av matavfall i sorteringsanläggning
  Under planering, klar tidigast år 2024. Separat insamling av matavfall förordas alltid i första hand. Att låta matavfallet eftersorteras är främst för fastigheter där det inte finns möjlighet till separat utsortering t ex i fastigheter med säckhämtning.
 7. Avfallskvarn till avloppsnätet
  Gäller enbart matavfall.

Riktlinjer för varje system

På den här sidan har vi gjort en summering av de system för avfallshantering som kan väljas vid nybyggnationer. Vi har tagit upp några fördelar och nackdelar. I foldern Projektera och bygg för god avfallshantering finns mer information, skisser, avståndsangivelser och riktlinjer för varje system.

Ladda ner