Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

Projektera för avfallshantering

Trafikplanering och avfallshantering

Avfallshantering genererar mycket transporter och ställer krav på vägars utformning som bredd, bärighet och vändmöjligheter. I nybyggnadsområden bör gatustrukturen utformas så att hämtfordon kan köra runt utan att behöva vända eller backa.

Vid nybyggnation och förtätning av befintlig miljö är ofta framkomlighet och angöring för avfallsfordon en begränsande faktor, detta gäller särskilt vid maskinell hämtning där fordonen i regel är betydligt större och tyngre.

I områden som avgränsas av hinder i tillfartsvägen exempelvis av låga broar, behöver fastighetsägaren kontrollera att hämtningen kommer fungera med det hämtningsfordon som används. Detta behöver ske innan konkreta ingrepp görs på fastigheten, exempelvis innan bottentömmande behållare grävs ned.

Nedanstående råd och anvisningar omfattar all form av yrkesmässig hämtning av avfall och avser transportväg och trafiksäkerhet vid hämtning.

Riktlinjer för trafiksäkerhet och angöring

Framkomlighet och bra sikt

Gatan ska ha god framkomlighet och fri sikt för hämtfordon, samt hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Vid återvändsgator ska det finnas vändmöjligheter dimensionerade för avfallsfordon.

Undvik att planera så hämtfordon måste backa

Vid angöring med hämtfordon ska tillfartsväg och eventuell vändplan ges tillräckligt med utrymme för tunga fordon enligt BK II. Gatan fram till hämtställe bör vid nybyggnationer vara utformad så hämtfordon kan köra runt.

Backning ska ur trafiksäkerhetssynpunkt undvikas och får endast förekomma vid vändning med max en billängd, exempelvis genom en trevägskorsning. Backning över gång- och cykelbana tillåts inte. Det är heller inte tillåtet med uppställning eller körning på dessa.

I de fall avfallshämtning sker på gågata eller gångfartsområde där backningsrörelse inte kan undvikas ska trafikkontorets områdesplanerare kontaktas för att se över lämpligheten och möjliga åtgärder.

Utrymmeskrav för rundkörning och backvändning för fordon som används för avfallshämtning visas i foldern Projektera och bygg för god avfallshantering.

Planera för övrig trafik

Angöringsplats ska vara anordnad så att hämtfordon inte blockerar övrig trafik. Angöringsplatsen ska även vara utformad så att hämtpersonalen kan stiga ur på ett säkert sätt. Att öppna förardörren mot en starkt trafikerad väg med hög hastighet och/eller stort flöde av fordon är till exempel inte lämpligt.

Vägen till hämtstället måste vara tillräckligt bred och god marginal på höjden

Körbanan bör vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om parkering tillåts måste gatan vara bredare. Om gatan är enkelriktad och det inte finns parkerade fordon kan körbanan vara smalare men bör inte understiga 3,5 meter.

Låga broar, garage, och andra ställen med begränsad höjd måste medge hämtning med de hämtningsfordon som krävs för fastighetens avfallshantering. Träd och annan växtlighet får inte inskränka på vägbredd eller fri höjd.