Till sidans huvudinnehåll

Om dagvattenanslutningar

Om dagvattenanslutningar

Frågor och svar

anslutningar13764
Anslutningar
 • Hur går man till väga om man vill ansluta sitt dagvatten till det allmänna ledningsnätet?

  Dagvattnet ska i första hand tas om hand lokalt. För att ansluta en eller flera fastigheter till det allmänna VA-nätet krävs en servisanmälan. Den som vill ansluta flerbostadshus, industrier och andra fastigheter kontaktar Stockholm Vatten och Avfall som beslutar om anslutningen.

  Vid ny- och större ombyggnation krävs system för att fördröja och rena dagvattnet lokalt, i överensstämmelse med stadens åtgärdsnivå.

 • Vilket flöde får anslutas till det allmänna dagvattennätet från ett kvarter?

  Regleringen uttrycks inte i flöde. Istället finns riktlinjer för hur dagvattnet ska tas om hand och vilka nederbördsmängder som ska kunna fördröjas. Det här kallas stadens åtgärdsnivå för dagvatten och gäller vid större ny- och ombyggnation.

  Läs mer om stadens åtgärdsnivå.

 • Fastigheten kommer att vara underbyggd. Ska vi ändå hantera dagvattnet lokalt?

  Ja, även fastigheter med underjordiska utrymmen ska etablera hållbara dagvattenlösningar. Det finns många möjligheter att fördröja och rena dagvatten lokalt, även på fastigheter med ett källarplan, garage eller motsvarande. Det är en fastighetstyp som är mer regel än undantag i Stockholm idag.

 • Det går inte att infiltrera dagvatten på fastigheten (berg och lera). Krävs ändå ett lokalt omhändertagande?

  Ja. Det går att gräva bort och ersätta lera med mer genomsläppliga material för att skapa anläggningar för lokalt omhändertagande. Det finns många möjligheter att fördröja och rena dagvatten lokalt, även på fastigheter med begränsade infiltrationsmöjligheter. På ytor med berg i dagen kan det ibland vara svårare att etablera lokala lösningar – såvida man inte spränger.

 • Får vi koppla in stupröret på dagvattenledningen?

  Nej. Dagvattnet ska i första hand tas om hand lokalt. Vid ny- och större ombyggnation krävs lösningar som gör det möjligt att sprida takdagvatten från stuprör över närliggande mark eller leda det till en dagvattenanläggning. Riktlinjer för kvartersmark i Stockholm innehåller förslag till lösningar för att ta hand om takdagvatten från tak som lutar ut mot gata.

  Även i befintlig bebyggelse kan och bör takdagvattnet i första hand ledas ut över närliggande mark eller till en dagvattenanläggning.

  Läs mer i Riktlinjer för kvartersmark.

Senast uppdaterad: