Till sidans huvudinnehåll

Certifiering och kontroll

Genom att vara certifierad säkerställer vi att verksamhetens förbättringsarbete sker kontinuerligt och systematiskt.

Vi är certifierade enligt Miljöstandarden ISO 14001: 2015, Kvalitetsstandarden ISO 9001: 2015, gällande certifieringsregelverk för REVAQ samt ackrediterade enligt standarden ISO/IEC 17025 för kontroll av dricksvatten.

Certifiering ISO

Genom att vara ISO-certifierad bevisar vi att vi uppfyller kvalitets och miljörelaterade krav i enlighet med ISO-standarderna 14001:2015 och 9001:2015. Certifiering betyder godkänd revision vilket innebär att certifikat tilldelas som ett bevis på att kraven för ISO-standarden är uppfyllda. Årlig granskning görs på att kraven upprätthålls.

Omfattar produktion och distribution av dricksvatten, avledning och rening av avloppsvatten, samt omhändertagande av hushålls- och därmed jämförligt avfall på namngivna anläggningar.

Certifiering Revaq

Revaq är ett certifieringssystem som verkar för att hindra farliga ämnen att nå reningsverken samt för ett hållbart kretslopp av växtnäring och organiskt material via slamanvändning på åkermark. Ett certifierat reningsverk bedriver ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar av kvaliteten på inkommande avloppsvatten och därmed på slammet och utgående avloppsvatten. Årlig granskning görs på att kraven upprätthålls.

Ackreditering

Som ett led i att säkerställa kvalitetskraven på kompetens, rutiner och metoder är uppfyllda är laboratorierna och dricksvattenanalyserna på våra vattenverk i Norsborgs och Lovö ackrediterade av SWEDAC enligt standarden ISO/IEC 17025. Ackrediteringen kontrolleras och förnyas med jämna mellanrum för att säkerställa att certifiering, kontroll och provning görs med hög kvalitet och god säkerhet för liv, hälsa och miljö.

Egenkontrollprogram för dricksvatten

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten ska den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning upprätta ett egenkontrollprogram inklusive ett undersökningsprogram samt identifiera de faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras.

Dessa kontroller utförs i enlighet med ett fastställt kontrollprogram HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) eller ”Faroanalys och kritiska styrpunkter”. Det är en modell som bygger på identifiering av risker samt hittar, styr och kontrollerar de punkter i processen som är särskilt kritiska.

Senast uppdaterad: 2022-07-05