Oljeavskiljarutbildning

Oljeavskiljarutbildning

Program

Talare
 • Ragnar Lagerkvist

  Ragnar Lagerkvist är enhetschef och miljöingenjör på Stockholm Vatten och Avfalls enhet för uppströmsarbete.

 • Ulf Hellman

  Efter mina erfarenheter hos Stockholm Vatten i 15 år och hos Sellbergs samt hos Ragn-Sells under 16 år så har jag tillsammans med två f.d. Ragn-Sellare startat Interspol. Företaget som ger service inom va-området. Vår samlade expertis inom va-tjänster är en trygghet som gör att kunderna känner sig säkra på att få den service de vill ha. Besök gärna hemsidan interspol.se
  Jag sitter även i styrelsen för Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening (STOR) sedan 2010. From 2014 som ordförande.
  STOR är en heltäckande branschförening för företag som bedriver verksamhet inom tankrengöring, cisternkontroll, slamsugning, högtrycksspolning, torrsugning, farligt avfall och olje- och kemikaliesanering. STOR består av 96 medlemsföretag från Ystad till Haparanda. Besök gärna hemsidan stor.org

 • Peter Johansson

  Peter Johansson driver sedan 2005 mProv konsult som framförallt arbetar med vattenanknutna provtagningar. Peter är i grunden kemist och har tidigare under, drygt 13år arbetat, på Stockholm Vatten med olika typer av fältprovtagningar som t.ex. recipientprover i Stockholms sjöar och skärgård, dricksvattenprovtagningar, provtagningar av avloppsvatten och slam i reningsverk och ledningsnät samt provtagningar på och i anslutning till olika verksamheter.

Senast uppdaterad:

Anmälan till utbildning

Senast uppdaterad:

Hitta hit

Senast uppdaterad: