Om projektet

Om projektet

Frågor och svar

Klicka på frågan eller plustecknet för att fälla ut svaret
 • Varför går det inte att bygga ut Bromma reningsverk?

  Anledningen till att vi inte kan bygga ut i Bromma beror på att Bromma avloppsreningsverk är ett ytligt reningsverk. Ett reningsverk ovan jord kräver ett säkerhetsavstånd på 200 meter i vardera riktning. Bromma är redan ett tättbebyggt område med både fastigheter, vägar och tunnelbana i närheten av verket. Expansionen är därmed väldigt begränsad.

 • Lägger ni ner Bromma reningsverk för att staden vill bygga bostäder där?

  Nej, det här är ett vanligt missförstånd. Faktum kvarstår att Bromma avloppsreningsverk inte längre klarar de gränsvärden för det renade avloppsvattnet som släpps ut i Östersjön.Verket släpper redan idag ut för höga halter av fosfor och kväve och det försöker vi att lösa.

 • Varför kan vi inte fortsätta med de reningsverk vi har idag?

  Stockholm är en av Europas snabbast växande städer. Varje år blir vi 30 000 fler som ska duscha, gå på toaletten, diska och tvätta kläder – vilket betyder allt mer avloppsvatten som behöver renas.

  För att klara den snabba befolkningsökningen behöver Stockholms avloppssystem byggas ut och förnyas. Vi har utrett ett antal olika alternativ och kommit fram till att det bästa alternativet är att utveckla reningsverket i Henriksdal till ett av världens mest moderna, vilket gör att reningsverket i Bromma kan stängas.

 • Hur mycket kostar projektet för Stockholm Vatten och Avfalls kunder?

  För att täcka kostnaden för investeringen kommer vattenavgiften att behöva höjas från 10 till 12,50 kronor per kubikmeter. Även efter höjningen kommer vattenavgiften i Stockholm att vara en av de lägsta i Sverige.

 • Är det inte riskfyllt att Stockholm bara har ett enda reningsverk?

  Det utbyggda reningsverket i Henriksdal kommer i praktiken att fungera som flera reningsverk i ett. Om en del av reningsverket skulle sluta att fungera under en tid, kan andra delar av reningsverket ta över. Reningsverket kommer ha elförsörjning från två olika håll och har dessutom egen reservkraft.

 • På vilket sätt blir miljön bättre av att ha ett istället för två reningsverk?

  Med dagens system måste vi ibland vid kraftiga regn som översvämmar avloppen släppa ut orenat avloppsvatten i Mälaren. När Bromma reningsverk stängs kommer risken för sådana utsläpp att bli mycket lägre.

  Utsläppen av kväve och fosfor kommer minska tack vare den membranteknik som installeras i Henriksdals reningsverk. Membrantekniken gör det också möjligt att framöver rena avloppsvattnet från mikroplaster, föroreningar, partiklar samt läkemedel. Dagens tunga transporter av avloppsslam genom bostadsområden i Bromma och Sickla försvinner när avloppsreningen helt flyttar in i berget vid Henriksdal.

 • Varför har ni valt membranteknik?

  Större mängder vatten kan renas och vattnet som släpps ut blir renare. Mindre partiklar, mikroplaster och föroreningar kan fångas upp och tekniken öppnar även upp möjligheten att få bort läkemedelsrester. Membrantekniken kräver också mindre utrymme, vilket gör att vi kan flytta in all rening i berget vid Henriksdal.

  Membranteknik är en beprövad metod som använts framgångsrikt i ett antal andra storstäder. Vi har också genomfört ett lyckat pilotprojekt tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet  för att testa tekniken.

Senast uppdaterad: